PORTELL s. VIII (en 714 comença la dominació islàmica)     www.portell.tk


 

segles

visigots

s.VIII

segle IX

biblio


 

[NOTA IMPORTANT: Quan llegim documents antics, cal tenir en copte com estan datats, perquè no serà lo mateix que siguen “1200 anys de la Era” que “1200 A.D. o Annus Dominus”. El primer calendari citat correspon a l’Era Hispànica i el segon a l’Era Cristiana. Entre un i altre hi ha una diferència de 38 anys, per tant, quan trobem una data referida a “la Era”, s’ha de convertir al calendari actual restant-li 38 anys, per tant si, per exemple, tenim una data (que segurament anirà en números romans) corresponent a 1277 de la Era Hispànica, li restarem 38 i així sabrem l’any corresponent a l’Era Cristiana, o sigue, la nostra. En aquest cas, l’any del document serà el 1239 (perquè 1277-38 = 1239)]

 

ANY

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

 
706

En el contexte d'una troballa arquelògica, llegim:

<<Históricament, només tenim una referència d'aquest període pel que fa a Morella:

"En 706, Witiza ordenó destruir los muros de las ciudades fortificadas y desaparecieron las fortalezas romanas en Morella". (Sarthou, 1989:658)

Aquest fet històric no és contrastable, a hores d'ara, ni documental ni aqueológicament, i, a més, sembla fer-se ressò d'un fet més general que es va donar a tot el Regne de Toledo.

 

Els autors i erudits que han tractat la història de Morella (F. Ortí Miralles, C. Sarthou Carreres, J. Segura y Barreda...), parlen de l'arribada dels gots a la península, de les destruccions, de les lluites internes, de la conversió al catolicisme, de la dependència de Morella a la seu episcopal de Tortosa..., però sempre d'una manera genèrica, sense cap referència local; podem dir, així, que en parlen de passada perquè els hi és un moment desconegut.

 

Per apropar-nos, socialment, al context del moment, val a dir que el jou toledà només fou exercit a les ciutats, que eren menudes i estaven molt empobrides (Llobregat, 1985:1081). A l'àmbit rural, el 'fundus' aristocràtic romà sobreviu amb matisacions pròpies d'un procés de concentració de la propietat i d'enfortiment de les relacions de dependència personal i econòmica que es generalitzen al moment que tractem. És un procés anàleg al de la feudalització.>>

[DUARTE, F-X. et al. (2002): Els enterraments de la Perera: un context funerari tardoantic a Morella (Ports, Castelló). researchgate.net]


710

En un treball sobre cronologia medieval trobem d'aquell any que:

<<La Península ya lleva un año de sequía y malas cosechas.

- Muere Vitiza. Discordias entre los visigodos españoles. Algunos apoyan a su hijo Ajila, que se encuentra por Narbona.

- Rodrigo, duque de Bética, es elegido rey por la asamblea de nobles y eclesiásticos.

- Rodrigo vence a un ejército mandado por Alija y capitaneado por su mentor Requesindo, que muere en batalla.

- Los vitizanos se ponen en contacto con Musa ibn Nusayr, gobernador de Ifrikiya, que envía a la Península una expedición formada por 400 soldados a las órdenes del beréber Tarif ibn Malluk. El conde Julián, jefe de una tribu beréber cristiana, vasallo de los reyes visigodos y representante de la autoridad bizantina, los acompaña.

- Las tropas de Tarif ibn Malluk desembarcan en Tarifa y llegan hasta Algeciras. Tras la expedición de reconocimiento, regresan a África con un rico botín.

- Rodrigo inicia una campaña contra los vascos, que desde Aquitania le invaden las tierras.

- Los hijos de Vitiza llegan a un acuerdo con los musulmanes, sancionado por el califa de Damasco al-Walid I. Heredarán el patrimonio real a cambio de su colaboración. Toledo será para Ajila, Sevilla para Ardabasto y Córdoba para Olmudo.

- Los musulmanes atacan Cerdeña.

- (h. 710) Muere Gil el Eremita, uno de los Catorce Santos Auxiliares. Fundó un monasterio (más tarde de San Gil en Provenza) en tierras donadas por el rey visigodo Wamba.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


711

Any en que s'inicia la invasió àrab. Per explicar-ho, Barceló ens diu el següent: "Es difícil comprender por qué y como, tras una decisiva batalla y algunas incursiones militares, unos cuantos árabes y bereberes, en número reducido, pudieron anexionar al mundo islamo-arábigo casi la totalidad de la Península. Este hecho desconcertante se ha tratado de explicar por la profunda crisis social y política que, al parecer, atravesó el reino visigodo a finales del siglo VII; también por el empuje de la "nueva religión" predicada por Mahoma en Arabia y que, en menos de un siglo, se había extendido desde la Península Arábiga hasta la Ibérica."

  [BARCELÓ TORRES, Carmen. Historia Medieval (Musulmana). La Provincia de Castellón de la Plana. Tierras y Gentes. Capítulo X. Pàg.291. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Madrid. 1985]


En una altra publicació de Barceló, continua parlant del parlar dels 'berbers':

<<Els estudis sobre la presència nord-africana a València són relativament recents. En 1886, Ribera suposava que les tribus barbaresques degueren influir bastant fins al punt de ser factible trobar-ne les petges en la llengua del regne. [...] Oliver Asín (1974, p.65) ademetia que en el segle VIII eren majoria en al-Andalus els emigrants nord-africans que parlaven berber, sobretot els no cristianitzats. A aquest suggeriment s'adhereix Bosch Vilà (1978, pp.138-139), plantejanat-se l'existència i la persistència de grups berberòfons en al-Andalus, com succeeix actualment al Magrib, i pensa que degué existir un cert grau de berberització en l'ordre lingüístic als nuclis apartats de les grans vies de comunicació, però sense indicar dates. També Pérès (1962) afirma que només les classes mitjanes i elevada s'arabitzaren, mentre que les populars mantingueren l'ús de la seua llengua.

Això no obstant, és Guichard qui ha dedicat més atenció a l'establiment de tribus berbers a València. Per a aquest investigador

"On constate, la présence dans cette région au début du XIe siècle (...) des familles indluentes qui, bien que prétendant appartenir à des tribus arabes prestigieuses, étaient en réalité très probablement apparentées à des clans berbères de la région de Teruel et de la Marche Moyenne. Plusieurs toponymes enfin, semblent témoigner d'un établissement très ancien de ces familles dans la région de Valence". (1969, p.131)

Aquestes famílies s'arabitzaren ràpidament per contacte d'alguns elements àrabs "molt minoritaris" i, en el segle XI, havien perdut totalment la consciència del seu origen i es feien passar per àrabs purs, tot considerant els nous emigrats berbers com a bàrbars (1969, p.123). En un treball més recent parla de "la forta berberització del 'Sarq al-Andalus' i de València" arran del segle VIII (1980, 2, pp.213-215).

Tanmateix, els textos cronístics i geogràfics permeten, per la seua ambigüitat, situar aquestes tribus berbers, que suposa Guichard, en zones muntanyoses o interiors. Així, la dada facilitada per al-Iaqubi (m.897) de l'assentament de cabiles berbers al 'balad Balansiya', rebels contra els Omeies, no permet suposar sense més proves un establiment en la plana litoral, sobretot quan el mateix Guichard diu que les muntanyes de l'interior han estat sempre considerades com a "solar de barbarescos" (1980,2, p.213) [...]

Pel que fa als textos cronístics, l'ambigüetat que comporta l'expressió 'Sarq al-Andalus' no permet adscriure a València, amb seguretat plena, tots els passatges que facen referència a aquell topònim. No pretenem negar l'existència de tribus berbers en el territori valencià, sinó matisar l'afirmació de Guichard sobre una forta boerberització. És, a més, bastant probable que la nostra zona d'estudi, des de la serralada d'Alcoi i la Marina fins als ports de Morella, estigués poc poblada i escassament colonitzada en els primers temps, a causa fonamentalment de la dificultat d'accedir-hi pel mala estat de les vies de comunicació.>> (pàg.156-157)

[BARCELÓ, Carme (2011): Àrab i català: contactes i contrastos. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. València/Barcelona, 2011.] books.google.es


<<La conquista de nuevos territorios estaba dirigida por el califa de Damasco, pero el Magreb quedaba demasiado lejos de la capital como para esperar órdenes de continuar la expansión. Tarif inicia la conquista de la península. Las tropas cristianas de don Rodrigo y las musulmanas de Muza y Tarif se enfrentan en la batalla de Guadalete. La derrota de Guadalete supone la desintegración del reino visigodo.

Los invasores musulmanes fueron un pequeño grupo de soldados que tuvieron que vivir sobre el terreno, por lo tanto debían tener buenas relaciones con la población civil hispanorromana. Por otra parte, los musulmanes tenían un código de conducta con los pueblos conquistados.>>

[Conquista Musulamana de Hispania. Enciclopedia Libre Universal en Español] enciclopedia.us.es


711-1202

En el llibre "Maestrazgo, laberinto de silencio", es fa un bon repàs a la història de les nostres terres, però ni Montserrat Martínez quan parla de la història antiga ni Carlos Laliena, quan ho fa de la medieval, parlen massa d'aquest periode de dominació islàmica:

<<La historia de este territorio se introduce ahora, a partir del siglo V y durante varias centurias en un período desconocido, mas no por ello menos vivo e interesante, hasta que volvamos a reconocer o reencontrar bajo el dominio y control de quienes en el año 711 entraron por Gebal-Tarik (Gibraltar, castillo de Tarik) y se impusieron sin ningún esfuerzo sobre las frágiles estructuras del reino visigodo.>>

[MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Montserrat. Maestrazgo, laberinto de silencio. Capítulo: La prehistoria y la antigüedad. pàg. 50. Parque Cultural del Maestrazgo. Plan de Dinamización Turística del Maestrazgo. Teruel. 2003]


En el mateix llibre, Carlos Laliena diu:

<<Sabemos poco de los rasgos sociales de las poblaciones andalusíes del Maestrazgo en el periodo islámico, aparte del testimonio impreciso que ofrecen algunos nombres de lugar. En cualquier caso, la ausencia de noticias escritas está acompañada por la inexistencia de núcleos urbanos o semiurbanos, síntoma de la debilidad del poblamiento musulmán de este territorio. Podemos suponer razonablemente que estas montañas ibéricas eran recorridas por pastores y rebaños, así como la existencia de un hábitat estable de cultivadores a pequeña escala, pero el rasgo central fue, sin duda, una ocupación del espacio ligera, que las prospecciones de los arqueólogos van sembrando, a medida que los descubren, de pequeños núcleos que se pueden calificar de caseríos, con una decena de casas como máximo. Estas alquerías gravitaban alrededor de algunas fortalezas que presentaban un aspecto poco desarrollado arquitectónicamente, entre las que sobresalían (aunque no quedan restos) las de Galve, Jarque, Puertomingalvo y Alcalá de la Selva.

Después de 1147, como consecuencia de la desorganización del poder almorávide en al-Andalus, esta región quedó en manos de un dirigente andalusí, Ibn Mardanish, protegido por Castilla y amenazado por Ramon Berenguer IV, al que pagaba elevados tributos. Algunas rectificaciones en la frontera a finales de los años cincuenta no impiden señalar que, durante dos décadas, este soberano musulmán negoció la paz con habilidad y preservó estos territorios septentrionales del Islam. Sin embargo, desde 1157 la presión de los almohades en Andalucía hizo cada vez más insostenible la posición de Ibn Mardanish, que aceptó treguas con los aragoneses en condiciones muy dificultosas. En 1168, Alfonso II rompió unilateralmente la paz y en los meses siguientes se apoderó del altiplano de Teruel, mientras algunos nobles ocupaban los puntos estratégicos de los macizos montañosos. Ibn Mardanish intentó sin éxito comprar la ayuda de mercenarios cristianos mediante la cesión de Albarracín y su territorio a un noble navarro, Pedro Ruiz de Azagra, lo que supuso, en la práctica, la eliminación del control musulmán al norte de las fortalezas valencianas. En total, fueron conquistados unos 14.000 km2 sin apenas resistencia.

Hay poco que decir de la suerte de los habitantes de esta zona, puesto que no subsistió ninguna comunidad mudéjar en ella, a diferencia de lo ocurrido en el Valle del Ebro. La escasa población campesina fue desalojada o deportada, en un movimiento que concluyó con seguridad antes de 1200. Las condiciones de una tierra de frontera no eran las más idóneas para una coexistencia pacífica similar a la ensayada en los inicios del siglo XII en otras comarcas. Diversos testimonios subrayan las dificultades y peligros que suponía la instalación de pobladores dentro del radio de acción de las fortificaciones musulmanas del norte de Valencia. Al mismo tiempo, dejan claro que la "confusión de los sarracenos", que debían procurar los inmigrantes de las nuevas localidades creadas en este periodo, era el fruto de las cabalgadas de saqueo organizadas por los concejos y los grupos de caballeros de las Órdenes Militares instalados en el arco montañoso de las sierras de Javalambre y Gúdar. El pillaje de los musulmanes tenía plena legitimidad y no sólo incluía el ganado o los bienes transportables, sino también el territorio. así, en 1202, Pedro II concedió a la Orden del Hospital de San Juan un castillo llamado Fortanete, al que atribuyó como límite meridional "de la parte, que va hacia la tierra de los sarracenos, cuanto podáis los frailes apoderaros y extenderos", un ejemplo que dista de ser el único en esta zona: los límites meridionales del territorio de estas comunidades se mantuvieron abiertos hasta la ocupación de Valencia, entre 1233 y 1238.

[Continua en el següent apartat: segle XII]

[LALIENA, Carlos. Maestrazgo, laberinto de silencio. Capítulo: Historia medieval. pàg. 51-52. Parque Cultural del Maestrazgo. Plan de Dinamización Turística del Maestrazgo. Teruel. 2003]


711

Sobre la fi del domini visigot, llegim en la versió castellana de la Vikipedia:

<<La Tarraconensis, como buena parte de la ordenación territorial romana, continuó siendo una de las divisiones administrativas del Reino Visigodo, y a lo largo del siglo VI y del siglo VII, sufrió numerosos ataques promovidos por los diferentes reinos francos de la antigua Galia; también fue utilizada como base por los diferentes reyes visigodos de Toledo para defender sus posesiones de la Gallia Narbonensis, al otro lado de los Pirineos; así mismo, los reyes visigodos utilizaron esta provincia como punto de partida para penetrar, conquistar y controlar los territorios de Cantabria y de los vascones, que se habían independizado al desaparecer el poder romano en la Península.

Con la invasión musulmana de 711 y la destrucción del Reino Visigodo, el sistema de administración territorial de la Península Ibérica heredado del Imperio romano desapareció, y con él la provincia Tarraconensis, aunque la zona oriental de la misma sirvió como último bastión de resistencia a los dos últimos monarcas visigodos, Agila II (711-713) y Ardo (713-720). Su territorio fue integrado en la nueva región fronteriza del emirato de Córdoba, como marca militar con capital en Zaragoza, bajo la dirección de la familia de conversos Banu-Qasi (Hijos de Cassius).>>

[es.wikipedia.org]


711

En un treball sobre cronologia medieval trobem d'aquell any que:

<<Tarik ibn Ziyad desembarca en Gibraltar con unos 7.000 beréberes.

- Rodrigo abandona Pamplona y acude hacia Córdoba, deteniéndose en Toledo.

- Tarik derrota al duque Eudo de Córdoba.

- Batalla de Guadalete. Rodrigo presenta batalla a Tarik poniendo en los flancos a Oppas y a Sisnerto. Estos, según lo convenido, abandonan al rey a su propia suerte. Ganan los musulmanes.

- Rodrigo desaparece. Al parecer huye hacia Lusitania.

- El liberto Mugit se apodera de Córdoba. Olmudo, hijo de Vitiza, es nombrado conde de los cristianos de esta ciudad.

- Varios destacamentos musulmanes parten hacia Málaga y Granada.

- Toledo se entrega a Tarik. La población de esta ciudad ha huido a Amaya. Ajila se instala en Toledo, que toma el estatuto de ciudad protegida.

- Abd al-Aziz (Abdadaziz), hijo de Musa, se casa con la esposa de Rodrigo, Egilona (o Ailo, según los musulmanes), a quien le permite conservar su religión.

- El conde de Ronda, Alfonso, pacta con los musulmanes y logra mantener sus tierras.

- El monje hispano Pirmino huye a Francia. Comienza a restaurar la abadái de Dissentis, destruida por las invasiones de los ávaros.

- Ajila es reconocido como rey de los visigodos por los obispos y condes del territorio que va desde el Ebro hasta el Ródano. Los musulmanes consideran este reino como aliado.

- (d. 711) Hipotético Cantar de Vitiza, anterior al de la leyenda de Rodrigo y la hija del conde Julián (juglaresco).>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


712

En un treball sobre cronologia medieval trobem d'aquell any que:

<<Musa ibn Nusayr cruza el Estrecho de Gibraltar con 18.000 árabes qaisíes y yemeníes (en su mayoría) y beréberes. Desembarca en Algeciras; toma Medina-Sidonia, Carmona, Alcalá de Guadaira y Sevilla, y asedia Mérida.

- Tarik toma Talavera. Se encuentra en esta ciudad con Musa.

- Abd al-Aziz, hijo de Musa ibn Nusayr, marcha a Sevilla a sofocar una sublevación, se apodera de Niebla y Beja.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


713

En un treball sobre cronologia medieval trobem d'aquell any que:

<<El obispo de Huesca lleva a San Juan de la Peña el cáliz de la última cena o santo Grial.

- Musa ibn Nusayr conquista Sevilla tras una tenaz defensa.

- Mérida, ciudad que, según algunos, defiende Rodrigo, se entrega tras varios meses de asedio.

- Abd al-Aziz, hijo de Musa ibn Nusayr, conquista Jaén, Murcia y Granada.

- Últimas noticias sobre el rey Rodrigo, que es vencido en Segoyuela de los Cornejos, al sur de Salamanca.

- Los toledanos, al darse cuenta de que Ajila ha renunciado a sus derechos como rey de España a cambio de grandes latifundios, se sublevan.

- Los musulmanes toman Toledo por asalto, degüellan a los notables y saquen la ciudad, llevándose entre otros tesoros, la mesa de Salomón. Toledo pierde el estatuto de villa protegida para convertirse en ciudad del Islam.

- El arzobispo de Toledo, Sinderedo, escapa poco antes de que lleguen los musulmanes. Huye a Roma.

- Musa ibn Nusayr nombra arzobispo de Toledo a Oppas, hijo de Vitiza.

- Abd al-Aziz firma un tratado con Teodomiro, señor de Orihuela. Este se queda con sus tierras (Orihuela, Elche, Lorca, Alicante y Cartagena) a cambio de un tributo. Entrega a Abd al-Aziz varias: Alicante, Mula y Villena. Por estos años comienza a formarse la leyenda juglaresca de Teodomiro.

- León y Astorga capitulan ante las tropas musulmanas.

- Los musulmanes ocupan Tarazona (Zaragoza).

- Ardo, príncipe de la familia de Vitiza, se declara rey de los visigodos en la región de la Tarraconense y Narbona.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


714

Llegim en la Viquipèdia, sobre Morella:

<<Va ser ocupada pels berbers l'any 714. Posteriorment, la ciutat passaria a dependre del rei àrab de Tortosa. Per aquella època apareix vinculat a Morella el nom d'el Cid que, pareix, va ser qui precisament va reconstruir el seu castell. En els voltants de Morella es va desenvolupar una famosa batalla durant la dominació musulmana, de la que va ser principal protagonista Rodrigo Díaz de Vivar, contra el que van unir les seues forces Yússuf ibn Sulayman al-Mudhàffar i el rei cristià Sanç I d'Aragó i Pamplona. El Cid els va presentar batalla al peu de Morella el 1084, en l'anomenat Pla del Rei, derrotant als seus oponents, fent presoners a 2.000 mainaders i a nombrosos nobles cristians i xeics àrabs. L'any 1117 el rei, el senyor Alfons I d'Aragó va reconquistar Morella per primera vegada per als cristians. Tornada la ciutat a poder dels musulmans, el comte Ramon Berenguer IV va intentar apoderar-se d'ella l'any 1157, després de la conquesta d'Alcanyís, però no ho va aconseguir. Havia de ser Jaume I el Conqueridor qui, l'any 1232, expulsara definitivament els musulmans. Les forces cristianes que van reconquistar Morella van estar dirigides pel senyor Blasco I d'Alagón -conegut pel sobrenom d' "el Major" o "el Gran" [van haver diverses generacions de personatges amb el mateix nom] [...]>>

[ca.wikipedia.org]


Sobre els "berbers", cal destacar també que se'ls va dir així per considerar-se "bàrbars", però que ells s'anomenaven "amazighen" (persones lliures).  Anem un cop més a la Viquipèdia: "Els amazics o berbers (en cabil i altres dialectes amazics: 'imaziyen') són un poble del nord de l'Àfrica. Tradicionalment han parlat les llengües de la branca berber de la família afroasiàtica. La paraula 'berber' que sovint s'usa per a referir-se a aquest poble prové de la paraula llatina 'barbarus' (bàrbar), mentre que el poble mateix s'autoanomena 'amazigh' (persona lliure, en plural 'imazighen'). I també diuen: "Se'ls considera la població autòctona del nord d'Àfrica", i que "Durant el segle VIII els berbers es van convertir a l'islam. Els berbers van formar el nucli de l'exèrcit que va conquerir Hispània, i berber era el seu comandant, el conqueridor Tarik."

[ca.wikipedia.org]


714-1231 Carles Ripollés, a la web de Morella www.morella.net diu, parlant de Morella però suposem que la història de Portell no devia ser massa diferent de la de Morella:

<<És durant aquesta època (714 -1231) que el castell* començaria a adquirir una major importància, com a centre d'un extens territori que, aproximadament, seria l'actual comarca dels Ports. D'aquest període es poden destacar les dues batalles que Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, va lliurar a l'àrea de Morella quan estava al servei del rei musulmà de Saragossa, a finals del s. XI, una contra el rei musulmà de Lleida i l'altra contra el comte cristià de Barcelona. També hi ha referències a una efímera conquesta cristiana d'Alfons el Bataller a principis del segle XII. >>

*Diu castell en sentit de "territori".

[morella.net]


714

L'historiador morellà, Ortí Miralles diu que "...en 711, sufrió España la conocida invasión árabe, pero Morella no fue ocupada hasta el año 714 por los crueles bereberes."

  [ORTÍ MIRALLES, F. Síntesis de la Historia de Morella. Pàg.18. Ediciones Ortí. Valencia. 1974]


Sarthou, segurament fent-se ressó de la publicació en 1868 del llibre "Morella y sus aldeas" de José Segura y Barreda (que per cert, no sabem fins a quin punt és creïble, com ja se n'adona Sarthou: "obra en tres tomos, á la que remitimos al lector, no sin reconocer que no está exenta de algunos errores"), i que citem ací per la repercussió que en el nostre poble ha tingut sempre el que passava a Morella. Diu:

<<En 714 los árabes se hicieron dueños de esta población y le dieron el nombre de "Maurela". [...] En 809 tuvo lugar aquí una batalla entre árabes y franceses al mando de Iselbardo, en el barranco Vall Ibana, favorable á los primeros, que persiguieron á los vencidos hasta cerca de Tortosa. El Cid Campeador, conquistó esta plaza en 1086, en la lucha de los dos reyes (moros hermanos) de Zaragoza y Denia. Pero Sancho Ramírez de Aragón, aliado del rey vencido, vino contra el Campeador y se libró tremenda batalla que dejó hasta hoy sembrado de restos humanos el Pla de la Batallera [Nota: De la lectura de ciertos protocolos del siglo XIV, se deduce que se llama así porque tenía, en este pla, una masía Na Batallera (la mujer d'En Bataller)]. Y en 13 Agosto 1088 D. Sancho entró en Morella, degollando á toda la población. Alfonso I, en 1114, se apoderó también de Morella, y después de obtener rico botín, la abandonó. En los albores del año 1233 comenzaba por Morella la conquista del Reino valenciano.>>

[SARTHOU CARRERES, Carles. Geografía general del Reino de Valencia: Provincia de Castellón. p.658-660. Barcelona. Ed. Alberto Martín. 1913; edició de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). 1989]


Fidel Puig, en el seu llibre de la Iglesuela també diu:

<<Llega el 31 de julio del año 711, tras la batalla de Guadalete se eclipsa el cristianismo para dejarse oír los murmullos mahometanos. Tarik, el vencedor de Jerez, en unión de Muza arrollan el territorio hispano. Así, en el 714, siguiendo su marcha rápida de conquistas se hacen dueños de toda Ilercavonia y de los pueblos situados detrás de los montes de Idúbeda. Entonces tal vez fuera cuando se ocultarían las imágenes cristianas que aparecerían después con el dominio cristiano, 382 años de cultura árabe por estas tierras de serranía. Tal vez se entregaran estos nativos sin gran resistencia, y pagando un tributo a los islamitas se les permitiera el culto cristiano, como sucedió en otras partes. Con los moros, pues, pasando por las familias Banu-Haxim y Banu-Casi hasta los almorávides de Beni-Uz (todavía se habla en la Iglesuela del moro Muza), se desarrolló una cultura nueva, y desde el siglo VIII al XII la convivencia con los árabes dio lugar a la raza y gente que somos. La construcción de casas y castillos, de caminos y calles, de canales y acequias, de paredes y bancales, lo debemos a aquellos cristianos-moros, mozárabes, al igual que el estilo mudéjar como las torres de Teruel.>>

[PUIG IZQUIERDO, Fidel Alejo. La Iglesuela del Cid y su ermita. Datos geográficos e históricos. pàg. 48. Imprenta Ferrando. Alcañiz. 1991]


<<Después de comprobar que las estructuras que soportaban al estado Visigodo estaban total o prácticamente destruidas, Muza declara en el año 713 en Toledo la soberanía del califa de Damasco sobre toda la Península, declarando a Al-Andalus provincia del califato se lanza a la total conquista de la península. Mientras tanto Tarik, en su fugaz avance sobre toda la península se encamina hacia el valle del Ebro con el motivo único de alcanzar los Pirineos cuanto antes. Un punto vital en este camino es Zaragoza que en el año 714 es tomada por Tarik con la ayuda de las tropas de Muza, ambos se dirigen por Castilla hacia Salamanca y Astorga, pero son llamados a Damasco lo que detiene sus planes y deseos de conquista. En Septiembre del año 714 Muza abandona la Península y deja en las manos de su hijo Abd al-Azid (Abdelazid) la continuación de la conquista, para lo cual establece su sede en Sevilla en el mismo mes y año de la partida de su padre. El hijo de Muza conquista Pamplona y toma Tarragona, Barcelona y Gerona, atravesando los pirineos hasta Narbona; por el sur se apodera de Málaga y Elviria. Dos años después es asesinado por orden del califa Sulaimán. [...] Ahora España era una provincia más del califato, bajo el mando de un gobernador elegido por el califa desde Damasco.>>

[rincondelvago.com]


714

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<El conde aragonés Casio y su hijo Fortún rinden vasallaje a Tarik, abrazan el Islam y se les confirma el gobierno de la región de Tudela.

- El califa de Damasco manda a Mogith a la Península con órdenes de que Tarik ibn Ziyad y Musa ibn Nusayr regresen.

- Tarik ibn Ziyad y Musa ibn Nusayr inician una campaña por el Ebro. Musa toma Zaragoza y da el gobierno a hanash al-Samaní, pasa por Soria y marcha hacia Oviedo y Gijón. Tarik saquea Amaya, pasan por Calahorra, León y Astorga, y toma Lugo obteniendo vasallaje y botín. Regresan a Siria para rendir cuentas al califa al-Walid I. Los acompaña el conde Julián.

- Los musulmanes toman Tamarite (Huesca). Conquistan la plaza de Bisgargis, a la que dan el nombre de Maurela, hoy Morella, en Castellón.

- Los musulmanes ocupan Ávila.

- Abd al-Aziz queda al mando del gobierno de al-Ándalus. Se apodera de Pamplona, Tarragona, Barcelona, Gerona y Narbona.

- Los musulmanes toman Gijón. Abd al-Aziz nombra a Munuza valí de Gijón. Pelayo y otros nobles son enviados como rehenes a Córdoba.

- Las tropas musulmanas devastan Oca y el monasterio de Sahagún.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


s.VIII-IX

Barceló fa una reflexió sobre quines llengues es devien parlar en el moment de la conquesta:

<<Quan els àrabs conqueriren la Península van trobar-hi una població, la creença majoritària de la qual era el cristianisme, que parlava una llengua derivada del llatí. A poc a poc, una bona part d'aquella gent va anar convertint-se a l'Islam i aprenent l'àrab al mateix temps. Aquesta nova societat és bilingüe i diglòssica: hi ha una gent cristiana que parla una llengua que podem anomenar "llatí vulgar" o "romanç", i té alhora una llengua culta, el llatí clàssic, per a expressar-se per escrit; hi ha també una gent musulmana i arabitzada que té un dialecte àrab per a l'expressió oral i un altre àrab, culte, per a l'expressió escrita.

Ara bé: quan parlem de bilingüisme a al-Andalus hem de pensar que no som davant de dues llengües emparentades, com és el cas del català i el castellà, que són llengües la soca de les quals és el llatí i, per tant, amb més facilitat perquè s'hi produesca qualsevol tipus d'interferència o de préstec. Parlem de llengües que no tenen res a veure l'una amb l'altra. I d'una banda, cal demanar-se per quina raó un àrab nouvingut havia d'aprendre el romanç per parlar amb una gent que considerava inferior, rebutjable social i religiosament; i això perquè eren cristians, és a dir, una categoria d'infidels, mentre que ells eren musulmans i l'Islam la  fe vertadera. Per quina raó haurien d'arendre aqueta llengua? [...]

Quan arriben els àrabs s'enamoren d'Espanya i de la "cultura espanyola" i en desenvolupen una de nova, àrab "espanyolitzada". S'han fet hipòtesis curioses sobre això, encara que hi ha de tot. El més greu de l'assumpte, però, és que es barregen conceptes religiosos i racials per tal d'explicar aquesta diferència ancestral i remarcar el pacifisme i la tolerància entre els grups: hom parla de berbers, de siris, d'egipcis, d'àrabs, de jueus, de cristians, d'hispanogots, de gots, de visigots, del romanç, del llatí, de l'hebreu, del mossàrab, i al final no sabem ben bé de què parlem. Parlem d'ètnies, de religions, de llengües, de la procedència geogràfica de la població arabigohispànica? I ens hem de preguntar, a més a més, per què no s'utilitzen aquests parcel·laments (o d'altres de semblants) quan es descriu la societat cristiana.>> (pàg.46-47)

[BARCELÓ, Carme (2011): Àrab i català: contactes i contrastos. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. València/Barcelona, 2011. books.google.es


Època islàmica Sarthou, a penes sí diu res, però mostra una foto ("Clisé de C. Meliá") d'una pedra amb unes estranyes inscripcions trobada a Culla, i al peu de foto diu:

<<Culla.- Inscripción árabe hallada en el término>>

[SARTHOU CARRERES, Carles. Geografía general del Reino de Valencia: Provincia de Castellón. p.529. Barcelona. Ed. Alberto Martín. 1913; edició de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). 1989]


715

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Abd al-Aziz ibn Musa toma Évora, Santarem, Coimbra, Málaga y Elvira. Ocupa la plaza y castillo de Alcaudete, de origen romano.

- Muere Constantino I. El romano Gregorio II, papa.

- (h. 715) Babil, abad del cenobio de Leyre y obispo de Pamplona, después de haber huido a Toledo, donde fundó una academia, muere martirizado con tres de sus discípulos a mano de los musulmanos.

- Fructuoso se hace ermitaño en los montes de Segovia para huir de las autoridades musulmanas. Se le unen dos de sus hermanos. Serán considerados rebeldes y degollados.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


716

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Aparece por primera vez el término "al-Ándalus" en un dinar [moneda] bilingüe (con la palabra latina "Spania" en el reverso).

- Abd al-Aziz ibn Musa muere asesinado en la mezquita de Sevilla (antigua iglesia de Santa Rufina) por Ziyad ibn Udra al-Bawlí, al parecer pagado por el califa Sulaymán. Su cabeza es enviada a Damasco.

- Ayub ibn Habib al-Lajmi, sobrino de Musa ibn Nusayr queda como valí interino, nombrado por el ejército.

- Al-Ándalus se integra al califato de Damasco como emirato dependiente con capital en Sevilla.

- Ayub ibn Habib al-Lajmi conquista Tudela.

- Ayug ibn Habib al-Lajmi levanta el castillo de Calatayud en Aragón.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


717

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Al-Hurr ibn Abd al-Rahmán al-Táqafi, nuevo emir de al-Ándalus nombrado por el emir de Cairuán, llega a la Península con un destacamento de 400 notables árabes y un contingente de soldados. Traslada la capital de al-Ándalus a Córdoba.

- Comienza la conquista musulmana de Cataluña.

- Pelayo huye de Córdoba, donde estaba como rehén, a Asturias. Munuza es enviado a apresarlo pero se escapa cruzando el río Piloña.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


718

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Pelayo es proclamado caudillo de la resistencia cristiana en Asturias, que se convierte en tierra de acogida de cristianos fugitivos.

- Muere Egilona, reina goda de España.

- Al-Hurr ibn Abd al-Rahmán al-Táqafi ocupa Barcelona y Gerona.

- Los musulmanes devastan Tarragona. El arzobispo Próspero consigue huir con las reliquias.

- (h. 718) Los musulmanes ocupan Pamplona.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


719

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Al-Hurr ibn Abd al-Rahmán al-Táqafi termina la conquista de Cataluña. Ajila pierde su reino.

- Los visigodos eligen rey a Ardo, que conserva las plazas de Narbona, Carcasona y Nimes.

- Las tropas musulmanas de al-Ándalus atacan Toulouse.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


720

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Al-Hurr ibn Abd al-Rahmán al-Táqafi pierde el poder. Al-Samh ibn Malik al-Jaulaní es nombrado gobernador [emir?] por el nuevo califa Yazid II y enviado a la Península con un buen contingente de guerreros.

- Al-Samh ibn Malik al-jaulaní manda a construir el canal de Córdoba.

- Los musulmanes conquistan el Rosellón y la Septimania o Gotia. Al-Samh ibn Malik al-Jaulaní toma Narbona.

- A instancias de Munuza se envían tropas musulmanas a Asturias. En esta campaña participa el obispo Oppas, aliado de los musulmanes. Vencen a Pelayo, que se interna en las montañas.

- Diáspora de monjes y religiosos hispanos de los territorios musulmanes.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


721

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Muere al-Samh ibn Malik al-Jaulaní al intentar tomar Toulouse, defendida por el duque Eudo de Aquitania. Ambasa ibn Suhaym al-Kalbi es nombrado emir por el gobernador de Ifrikiya.

- Incursión musulmana, que parte del valle aragonés del Segre hacia Toulouse. El duque Eudo de Aquitania los rechaza en Toulouse.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


722

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<A instancias de Munuza, Ambasa ibn Suhaym al-Kalbi envía un contingente de tropas al mando de Alqama a Asturias contra Pelayo. Éste rechaza el ataque musulmán en Covadonga. Alqama muere.

- Conquista de Gijón por los cristianos.

- Munuza evacua Asturias. El obispo Oppas es encarcelado por haber fracasado como diplomático con los cristianos del norte.

- Sereno, judío andaluz, afirma ser "el Mesías" y emprende un viaje a Tierra Santa con sus seguidores.

- (h. 722) Comienza a fraguarse la leyenda juglaresca de Covadonga.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


723

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Ambasa sofoca una sublevación en Tarazona.

- El califa Yazid II ordena la supresión de imágenes religiosas en todos los territorios del Islam.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


725

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Ambasa termina la ocupación musulmana de la Septimania al tomar Carcasona, que capitula, y Nimes, donde recibe rehenes que envía a Barcelona. Queman la iglesia de San Hilario de Poitiers. Ardo pierde el poder. Fin de los últimos vestigios del reino visigodo.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


728

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Hudayfa ibn al-Ahwas al-Qaysí, emir, que es sustituido este mismo año por Utman ibn Abí-Nis al-Jatamí.

- Por estas fechas, los musulmanes que ocupan Pamplona aseguran la calzada romana que va hasta Burdeos.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


729

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Al-Haytam ibn Ubayd al-Kilabí, emir de al-Ándalus.

- Los musulmanes ocupan Puigcerdá.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


730

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Muhammad ibn Abd Allah al-Asyai, emir de al-Ándalus. Decide nombrar un sucesor: Abderramán al-Gafiquí.

- Los beréberes que entraron a la Península con Tarik se sublevan. Abderramán al-Gafiquí sofoca las revueltas, destituye funcionarios corruptos y cuida el sistema judicial.

- Razias musulmanas en Cerdeña. Queman vivo a un obispo.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


732

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Abderramán al-Gafiquí parte de Pamplona, pasa a Francia por Roncesvalles y derrota a Eudo de Aquitania, saqueando Burdeos y quemando las iglesias. Se apodera de las tierras comprendidas entre el Garona y el Ródano.

- Los vascones luchan contra las tropas de Abd al-Malik ibn Qatán.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


 

Mapa de al-Ándalus en 732, durante su mayor extensión.

[Al-Ándalus. es.wikipedia.org]


733

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Los musulmanes arrebatan Cartagena a Teodomiro. Este viaja a Damasco a quejarse, y el califa Hixam le promete que no se le quitarán más tierras.

- (h. 733) Ethebaldo de Mercia toma Londres.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


734

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Los vascones vencen a las fuerzas de Abd al-Malik ibn Qatán.

- Abd al-Malik ibn Qatán al-Fihrí es destituido. Uqba ibn al-Hachchach al-Salulí, emir.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


735

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Carlos Martel detiene la expansión musulmana del Ródano.

- (h. 735) Se empieza a utilizar en Germania el lúpulo para la fabricación de cerveza.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


737

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Muere Pelayo en Cangas de Onís. Favila (Fáfila), hijo suyo y de Geodosia, es elegido jefe supremo de los asturianos.

- Favila funda la iglesia de Santa Cruz.

- Muere Teodorico IV, rey merovingio. Carlos Martel, soberano único sin asumir el título de rey. Recupera Aviñón y sitia Narbona.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


739

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Muere Favila cuando cazaba un oso. La asamblea elige como jefe supremo a Alfonso I el Católico, hijo del duque Pedro de Cantabria y yerno de Pelayo (estaba casado con Ermesinda).

- Campañas de saqueo de Alfonso I por el valle del Duero, Galicia y el Alto Ebro. Llegada de gentes de estas regiones al reino astur. Despoblamiento del valle del Duero.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


740

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Año de sequía en la Península.

- Por orden de Alfonso I, el obispo Odoario restablece la diócesis de Lugo, que está unida a la de Braga.

- Llega a al-Ándalus Balch con contingentes musulmanes.

- Uqba ibn al-Hachchach al-Salulí envía una expedición a Asturias. Los musulmanes son rechazados antes de cruzar ola cordillera.

- Las tribus beréberes del Magreb, cansadas de las humillaciones del gobernador Obeyd Allah, comienzan en Tánger una sublevación que pronto se extiende hasta llegar a la Península, amenazando Toledo, Córdoba y Medina-Sidonia.

- El beréber maysara se apodera de Tánger. Uqba ibn al-Hachchach al-Salulí marcha al Magreb, pero no logra tomar Tánger.

- Los vascones, aprovechando la sublevación beréber, se rebelan contra Córdoba.

- El yemení Abd al-Malik ibn Qatán al-Fihrí se hace con el poder en Córdoba.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


741

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Hambre y sequía en Hispania.

- Alfonso el Católico concede privilegios a Santa María de Covadonga.

- Muere el emir Uqba ibn al-Hachchach al-Salulí.

- Insurrección beréber en el norte de la Península. Matan o expulsan hacia el centro a los árabes. Sitian Córdoba, Toledo y Algeciras, pero son aplastados por las tropas de Abd al-Malik ibn Qatán.

- El califa Hixam envía un contingente de 7.000 sirios al mando de Balch al-Qusayrí (Balch ibn Bisr al-Qusayrí) para aplastar la sublevación del Magreb. Balch al-Qusayrí, acosado por los beréberes, se refugia en Ceuta y pide ayuda a Córdoba al quedarse sin víveres. Abd al-Malik ibn Qatán se la niega y castiga duramente a un musulmán que envía varias naves con trigo. Manda que lo azoten, le saquen los ojos, le corten la cabeza y que crucifiquen su cadáver, y que a su lado crucifiquen a un perro vivo. Balch al-Qusayrí decide cruzar el Estrecho y se apodera de Códoba, manda apalear y crucificar al nonagenario Abd al-Malik ibn Qatán y toma el poder. Favorece a los qaisíes o árabes del norte.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


742

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Alfonso I de Asturias, aprovechando la desguarnición del norte por parte de las tropas musulmanas, extiende su dominio a gran parte de Galicia y Portugal. Gana Oporto, Braga y Viseo.

- Los beréberes magrebíes sublevados son derrotados. Los pocos supervivientes regresan a África.

- La región del Duero queda despoblada en su mayor parte.

- Muere Balch al-Qusayrí en una revuelta protagonizada por los hijos de Abd al-Malik al mando de Abd al-Rahmán ibn Habib, del partido yemení o de los árabes del sur. Talaba ibn Salama al-Amilí, lugarteniente de Abd al-Rahmán ibn Habib organiza la represión.

- Talaba ibn Salama al-Amilí, emir.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


743

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Alfonso I de Asturias toma Astorga y León. Va poblando Asturias, Liébana, Castilla la Vieja, Álava, Vizcaya y Pamplona.

- El califa Hixam envía como emir al yemení Abú-l-Jattar al-Husaín ibn Dirar al-Kalbi con plenos poderes. Este vence a Talaba ibn Salama al-Amilí.

- Hixam distribuye a tropas qaisíes en varias regiones para dispersarlas.

- Arbogastro, hijo de Vitiza y conde de los mozárabes [de l'àrab "musta'rab": "arabitzat", " que parla àrab (encara que no ho siga)"] aconseja al nuevo emir que reparta tierras entre los sirios.

- Establecimiento de los sirios por Andalucía en terrenos del estado a cambio de préstamo de servicio militar.

- Se ordena que los cristianos de Córdoba vivan en los suburbios. Pierden además todas sus iglesias del casco urbano excepto la catedral. Por razones estratégicas se prohibirá también que los cristianos vivan en cimas, y se les obligará que pongan sus arrabales en los valles.

- Muere Sunicredo, arzobispo de Toledo. Le sucede Concordio.

- Muere el conde Teodomiro, señor de Orihuela. Le sucede Atanagildo.

- Muere Hixam, califa Omeya de Damasco. Le sucede Walid II.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


744

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Alfonso I de Asturias ocupa enclaves beréberes medio abandonados al sur de la Cordillera Cantábrica.

- Muere Concordio. Cixila, arzobispo de Toledo (hasta 753).

- Muere asesinado Walid II. Le sucede Ibrahim, que muere en Bakra, víctima de un complot. Yazid III, hijo de Walid I se proclama califa, pero no encuentra apoyo. Muere a los cinco meses.

- Marwán II, califa Omeya de Damasco, con apoyo de Mesopotamia, tras someter Siria. Cambia la capital a Harrán, al este del Éufrates.

- Abú-l-Abbás al-Safá comienza la persecución y matanza de los Omeya. De esta persecución escapa el joven príncipe Abderramán (Abd al-Rahmán ibn Muáwiya) cruzando el Éufrates a nado. Se esconde en Palestina ayudado por Badr, liberto de la casa Omeya. Badr le facilita la huída a Ifrikiya pasando por Egipto. Acaba instalándose en un pueblo beréber cercano a Ceuta con los familiares de su madre.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


745

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Fin de las escaramuzas del Alfonso I de Asturias contra los musulmanes de la región de Astorga.

- Insurrección en Toledo contra el poder musulmán. Los cabecillas son deportados a Córdoba, paseados vergonzosamente por las calles y degollados tras ser clavados a un madero.

- Al-Sumaíl ibn Hatim al-Kilabí, jefe del partido qaisí, encabeza una sublevación en Córdoba. Abú-l-Jattar al-Husaín ibn Dirar al-Kalbi es vencido en Guadalete, cae prisionero y es depuesto. Escribió los poemas árabes más antiguos que se conocen en al-Ándalus. Thuwaba ibn Salama al-Yudami, emir.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


746

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Alfonso I conquista la plaza y castillo de Osma.

- Muere Thuwaba ibn Salama. Al-Sumaíl ibn Hatim al-Kilabí proclama emir a Yusuf ibn Abd-al-Rahmán ibn Abí Ubayda ibn Uqba al-Fihrí, hombre de 57 años, débil y piadoso.

- Concilio de Roma.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


747

<<Comienza la rebelión abásida contra Damasco. Los abasíes desatan una feroz represión contra los califas omeyas [...] La tradición atribuye la llegada de Abderramán I a la península, a su huida de Damasco en busca de un territorio>>

[club.telepolis.com]


En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any:

<<Batalla de Secunda. El emir Yusuf ibn Abd al-Rahmán vence a los yemeníes. Manda ejecutar a Abú-l-Jattar al-Husaín y a cien de los suyos al lado de la iglesia de San Vicente de Córdoba.

- Los musulmanes destruyen Zamora.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


748

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Comienza una época de ocho años de sequía en España.

- Alfonso I conquista Zamora.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


750

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Hambruna en al-Ándalus. Sequía y hambre en el valle del Duero. Muchos beréberes regresan al Magreb. Muchos convertidos al Islam vuelven a la fe cristiana y aceptan la soberanía de Alfonso I de Asturias.

- Los musulmanes son expulsados de Galicia.

- Al-Sumaíl ibn Hatim al-Kilabí es nombrado primer valí de Zaragoza.

- Badr negocia la entrada de Abderramán, hasta ahora seguro en el Magreb, en al-Ándalus.

- Marwán II huye a Siria y luego a Egipto, donde es asesinado. Abú-l-Abbás, conocido también como al-Safá, hermano del asesinado Ibrahim ibn Muhammad, es proclamado califa de Damasco.

- (h. 750) Mueren los ermitaños zaragozanos Votus y Félix en olor de santidad. Sus discípulos levantan un cenobio en torno a su tumba, que será origen de San Juan de la Peña.

- El alquimista árabe Jabir ibn Hayyán describe la cristalización como método de purificación de elementos químicos.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


751

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Continúa la sequía en el valle del Duero.

- Los beréberes azotan la Península con correrías.

- Se utiliza parte del cenobio de la iglesia de San Vicente como mezquita aljama en Córdoba.

- En Samarkanda [Uzbekistan], los musulmanes hacen prisioneros de guerra a varios chinos fabricantes de papel. La fabricación de papel pronto se extiende al mundo musulmán.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


752

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Algunos yemeníes se alían con los beréberes sublevados y sitian Zaragoza.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


753

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Comienza a ceder la sequía en el valle del Duero.

- Coria y Mérida, plazas musulmanas fronterizas, se van llenando de musulmanes de la región de Astorga.

- Comienza a ceder la amenaza beréber en la Península.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


754

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Yusuf al-Fihrí envía tropas a Zaragoza para ayudar a al-Sumaíl ibn Hatim que está sitiado por beréberes, yemeníes y muladíes.

- Llega Badr a Córdoba. Se entrevista con los clientes de los Omeya y con los partidarios de la independencia frente al califato, especialmente con los yemeníes. Badr marcha a Zaragoza buscando el apoyo de al-Sumaíl ibn Hatim al-Kilabí, cosa que no logra.

- "Crónica mozárabe" o "Crónica de 754", escrita por un mozárabe toledano. Comienza en 611 y llega hasta 754 (77 capítulos).

- Se constituye el Estado Pontificio.

- Muere el califa abasida al-Safá o Abú-l-Abbás. Le sucede su hermano Abú Chafar Abd Allah ibn Muhammad ibn Alí ibn Abbas ibn Abd al-Mutalib al-Mansur.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


755

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<El Omeya Abderramán (Abd al-Rahmán ibn Muáwiya) desembarca en Almuñécar. Aprovecha las disensiones entre el valí Yusuf al-Fihrí y al-Sumaíl ibn Hatim, gobernador de Zaragoza, que tienen sitiada yemeníes y beréberes. Se dirige a Torrox.

- Yusuf al-Fihrí envía un pequeño ejército contra los vascones, que se han hecho fuertes en Pamplona, al mando de Sulaymán ibn Sibah, con la intención de que éste perezca en batalla, cosa que sucede.

- Yusuf fracasa en su campaña contra Asturias.

- Fortún ibn Qasí, hijo del conde Casio lucha en Zaragoza.

- Los cristianos conquistan Logroño.

- Expedición musulmana de castigo contra Alfonso I. No obtienen grandes resultados.

- (a. 755) Muere el poeta Chawana ibn al-Simma, uno de los primeros poetas de al-Ándalus.

- (d. 755) Abderramán I manda erigir el castillo de Castilnovo (Segovia).>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


   756-929

<<El Emirato

La tradición atribuye la llegada de Abderramán I a la península, a su huida de Damasco en busca de un territorio. En el año 755 Abderramán I se proclama emir en la Gran mezquita. Abderramán I organizó el Estado andalusí.

El sistema económico es casi autárquico, y la tolerancia una postura táctica. Los gobiernos regionales de las coras tenían una notable autonomía, y se encomendaron a un valí. Los principales cargos eran los de uazir (ministro), hayib (mayordomo) y los visires.

El rey era la fuente de todo el poder temporal por voluntad de Alá. Abderramán II organiza una jerarquía administrativa. Estableció dos ramas: la Cancillería Real, órgano consultivo, y la Recaudación de Impuestos. El comercio fue creciendo paulatinamente, tanto en el interior como en el norte de África, tanto con los reinos cristianos como con tierras más lejanas.
>>

[club.telepolis.com]


<<El Emirato de Córdoba fue un emirato independiente con capital en Córdoba que existió en la península ibérica entre 756 y 929 y estuvo regido por los omeyas.

En 750, los abasíes derrocaron a los omeyas del califato de Damasco y ordenan el asesinato de toda la familia omeya. Seis años más tarde, en 756, Abderramán I, que había escapado del sangriento final de los omeyas, logrando huir de Damasco, desembarcó en al-Ándalus y se proclamó emir (comandante en jefe) tras conquistar Córdoba y, en 773, se independiza de la nueva capital abasí, Bagdad. Esta independencia es política y administrativa, pero se mantiene la unidad espiritual y moral al continuar el vínculo religioso con el Califato abasí. Abderramán solamente terminó por unificar la Iberia musulmana en 781, tras capturar Zaragoza (779) y Pamplona, y haber sometido a los señores vascones del Pirineo.

Sin embargo, el verdadero organizador del emirato independiente fue Abderramán II, quien delegó los poderes en manos de los visires y logró una islamización muy rápida de la península, reduciendo considerablemente el número de cristianos en territorio musulmán (llamados 'mozárabes' o 'dhimmis'). No obstante, estos siguieron representando la mayoría de al-Ándalus por lo menos hasta el siglo XI.

A la llegada al trono de Abderramán III en 912, la decadencia política del Emirato era un hecho obvio y consumado. Para imponer su autoridad y terminar con las revueltas y conflictos que arrasaban la península ibérica, se proclamó califa en 929 estableciendo el Califato de Córdoba.>>

[es.wikipedia.org]


756

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Abderramán I (Abd ul-Mutarrif Abd er-Rahmán ibn Muáwiya, al-Dáyil -el emigrante-) llega a Sevilla. Poco después vence a las puertas de Córdoba al grupo qaisí, recibe la sumisión de los cordobeses, prohibe el saqueo y se proclama emir, rompiendo relaciones con el califato de Damasco. Tiene 25 años.

- Yusuf al-Fihrí se refugia en Toledo.

- El reino de Asturias ha hecho incursiones hasta la Cordillera Central. Mérida es ahora ciudad fronteriza, pero debido a la falta de fuerzas, Alfonso I no puede guarnecer ni organizar las ciudades y territorios que toma. Se ocupa y fortalece parte de Galicia, Álava, Bureba, La Rioja y el norte de Castilla la Vieja.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


757

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Muere Alfonso I el Católico de Astúrias (n. 693). Fruela, hijo suyo y de la reina Ermesinda, hija de Pelayo, rey de Asturias. Los vascos se niegan a aceptarlo como rey. En su reinado ocurre la revuelta de los libertinos (siervos emancipados), que es cruelmente reprimida.

- Fruela I puebla Oviedo. Reune a los obispos dispersos y organiza la iglesia asturiana. Prohibe a los clérigos casarse o vivir con barraganas.

- Repoblación de Galicia y el Bierzo.

- Abderramán I somete a Yusuf al-Fihrí y a al-Sumaíl, a quienes permite conservar sus bienes.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


759

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Tras las campañas contra los vascos, Fruela I casa con la cautiva vasconavarra, Monina (o Munia o Nuña).

- Aparece por vez primera la palabra "rey" en un documento asturiano: "gloriosi Floilani regis".

- Yusuf al-Fihrí se subleva contra Abderramán I en Mérida. Marcha a Alicante, pero muere asesinado por sus propios partidarios, que envían su cabeza al emir.

- Abderramán I manda estrangular a al-Sumaíl ibn Hatim. Manda también ejecutar a los hijos de Yusuf al-Fihrí, que tenía como rehenes en Córdoba. Prohibe que se mencione el nombre del califa en las oraciones del viernes y maldice el estandarte abasí.

- Ausemondo conquista Narbona a los musulmanes, que se entrega, con el apoyo de los cristianos de la ciudad, tras la promesa de Pipino III de que se respetará el derecho visigodo.

- Los francos ocupan el sur de Francia, desde el Ródano hasta los Pirineos.

- Los obispados de Septimania pasan a depender del arzobispo de Narbona y no del de Toledo.

- El Rosellón queda incorporado a la Marca Hispánica.

- Rebeliones de vascos y gallegos contra Asturias.

- Los cordobeses de Abderramán I hacen correrías por Galicia, que Fruela I defiende. Fruela marcha con tropas a pacificar a los vascos.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


760

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Sublevación en Algeciras de Rizq ibn al-Numán al-Gassaní.

- Ausemondo [noble godo] ocupa Aquitania.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


761

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Rebelión en Toledo instigada por el partido qaisí contra Abderramán I. Es sofocada. Éste crea una guardia personal con esclavos beréberes y europeos, la llamada "guardia muda" debido a su desconocimiento del árabe.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


762

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Debido a la dureza de la política cordobesa, Toledo se subleva contra Abderramán I.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


763

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<El califa Abú Chafar al-Mansur envía a al-Alá ibn Mugit a la Península. Éste levanta en Beja (sur de Portugal) la bandera negra de los abásidas. Abderramán I se refugia en Carmona con las tropas de mayor confianza. Es sitiado, pero sale vencedor.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


765

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Las tropas de Abderramán I someten a la ciudad de Toledo. Se traslada a los cabecillas a Córdoba donde son vestidos de harapos, paseados en burros y crucificados.

- Sublevación en Niebla de Saíd al-Matarí. Sublevación en Sevilla de Abú Sabbah.

- Al-Alá ibn Mugit asedia a Abderramán I en Carmona, pero éste vence a al-Alá y a los sublevados y envía sus cabezas envueltas en el estandarte negro a la Meca, donde se halla el califa al-Mansur en peregrinación.

- El emperador Constantino V [bizantí enemic de les imatges] obliga a un gran número de monjes iconófilos a desfilar en el hipódromo llevando cada uno de la mano a una mujer entre los abucheos del populacho.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


766

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Los asturianos avanzan por el alto y medio Miño.

- Continúan las revueltas en Sevilla, instigadas por el depuesto gobernador, y en Niebla, instigadas por los yemeníes, contra Abderramán I. Saíd al-Matarí se refugia en Alcalá de Guadaira. Abderramán I lo vence y decapita. Sus tropas se rinden.

- El valí de Mequinez (Marruecos) pasa el Estrecho y hace incursiones por Andalucía. Es derrotado y muerto en Écija.

- Abderramán I fortifica Córdoba restaurando sus murallas.

- (h. 766) Beato de Liébana escribe sus "Comentarios de san Juan y del Libro de Daniel", obra que tomará el nombre de "Beato".>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


767

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Campaña musulmana contra Asturias.

- Fruela I vence y mata al conde Vimara de Galicia, su medio hermano, que gozaba de popularidad. Recoge a su hijo Bermudo.

- Saqyá ibn Abd al-Walid se presenta como sucesor de Fátima e incita a los musulmanes a una revolución igualitaria. Organiza una lucha de guerrillas que se extiende desde la cuenca del Tajo hasta Extremadura.

- Badr marcha contra Álava enviado por Abderramán I. Devasta las tierras, cobra tributos y toma cautivos.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


768

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Expediciones de Fruela I contra los vascos de Álava y Navarra. Fruela I (n. 722) muere en Cangas de Tineo a manos de la familia del conde Vimara. Su hermano Aurelio, segundo hijo del duque Pedro de Cantabria, rey de Asturias. El príncipe Alfonso se refugia en Vasconia con su familia materna.

- Aurelio comienza un periodo de relaciones pacíficas con el emirato de Abderramán I.

- Rebelión de los esclavos o siervos de la tierra en Asturias.

- Pacificación de Galicia y el País Vasco.

- Abderramán I paga asesinos que matan a Saqyá ibn Abd al-Walid.

- Expedición musulmana a Tortosa acaudillada por Abd Allah ibn Habib al-Sehlebi, jefe abasí.

- Ausemodo rinde vasallaje a Pipino III. El ducado de Aquitania queda definitivamente anexionado al reino franco. Pipino III el Breve (n. 714) muere en Saint Denis, tras haber dividido el reino entre sus hijos Carlos (Carlomagno), rey de los francos, y Carlomán, que hereda Alemania y Septimania. Carlomagno se casa con Desiderata, hija del rey Desiderio de Lombardía.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


769

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Sublevaciones en Lusitania, Algeciras, el País de Tudmir [per Murcia], Barcelona y Zaragoza contra Abderramán I.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


770

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Hunaldo de Aquitania sale del monasterio donde estaba retirado para luchar contra Carlomagno.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


771

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Muere Carlomán, hijo de Pipino III (n. 751). Carlomagno queda como único rey de los francos. Gerberga, viuda de Carlomán, y sus dos hijos se refugian en la corte lombarda. Carlomagno repudia a su esposa Desiderata, hija del rey longobardo Desiderio, y casa con Hildegarda, hija del conde de Suabia Hildebrando.

- Se estudian en Bagdad un tratado de Astronomía y otro de Matemáticas que un viajero de la India ha traído a esta ciudad. Pasan los números indios y las tablas astronómicas a la cultura islámica. El matemático al-Fazarí (en 773) traduce los "Siddhantas" indios al árabe, que difunde la numeración india en el Islam. En los países cristianos se denominarán "números árabes".>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


772

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Fundación del monasterio de San Pedro de Galligans en Gerona.

- Carlomagno marcha contra los sajones a los que somete con dureza. Conquista Eresburgo [prop de Dortmund] y destruye el árbol sagrado Irminsul.

- (h. 772) Se deja de mencionar el nombre del califa en las mezquitas de al-Ándalus.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


773

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Abderramán I nombra a su hijo Abd Allah gobernador de Mérida. Establece en Tarragona un arsenal con astillero.

- Carlomagno cruza los Alpes y entra en Italia para luchar contra el rey lombardo Desiderio, que ha tomado varias ciudades a la Santa Sede, y marcha sobre Roma.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


774

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Muere sin descendencia, en Cangas, el rey Aurelio. Silo [germà], casado con Adosinda, hija de Alfonso I, es elegido rey de Asturias. Silo, al parecer, de madre musulmana, firma un tratado de paz con Abderramán I. Reprime una rebelión de gallegos. Traslada la corte asturiana de Cangas de Onís a Pavía.

- Sublevación yemení en Niebla encabezada por Abd al-Gafir al-Yahsubí, que es reprimida por Abderramán I. Vence también a los beréberes en Sierra Morena.

- Carlomagno toma Pavía y conquista el reino lombardo. Desiderio, último rey lombardo, abdica y se interna en el monasterio de Corbie con su esposa y una de sus hijas. Carlomagno asume el título de rey de Aquitania. Su reino incluye ahora Córcega, Dalmacia, Istria y Venecia. Y confirma la donación de Pipino III a la Santa Sede. A partir de este momento usa el título de "Rex francorum et longobardorum atque patricius romanorum". Los ducados de Benevento y de Spoleto quedan fuera de su poder. De regreso a Francia, Carlomagno se lleva a los gramáticos Pedro de Pisa, Paulino de Aquilea y Pablo Diácono.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


775

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Donación de Silo [rei dels asturians] a ciertos presbíteros y monjes. Es el documento real más antiguo que se conserva.

- Carlomagno vuelve a someter a los sajones sublevados que han atacado Hesse. Decide fortificar sus plazas y residir en tierras sajonas siempre que pueda.

- Muere el califa, el abasí Abú Chafar Abd Allah ibn Muhammad ibn Allí ibn Abbas ibn Abd al-Mutalib al-Mansur, gran protector de las ciencias y de la literatura, edificador de ciudades y estratega. Le sucede su hijo al-Mahdi.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


776

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<El califa al-Mahdi manda a Zaragoza a Abd al-Rahmán ibn Habib al-Fihrí [un altre Abderramán], para incitar a Sulaymán ibn Yaqzán al-Arabi al-Kalbí a la rebelión.

- Los sajones, bajo Witikind, se vuelven a rebelar contra Carlomagno. Queman iglesias y asesinan sacerdotes.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


777

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Año de sequía en la Península.

- Abderramán I manda contra Zaragoza a Talaba ibn Ubayd al-Yudaní con tropas cordobesas. Talaba es hecho prisionero y las tropas no se atreven a atacar.

- Sulaymán ibn Yaqzán al-Arabí al-Kalbí de Zaragoza marcha a pedir ayuda a Carlomagno acompañado de Abú Tawr, que tiene el mando de la ciudad de Huesca. Deja a cargo del gobierno de Zaragoza a al-Husaín ibn Yahya al-Ansarí. Se entrevista con Carlomagno, a quien visita y rinde homenaje en Paderborn (en Sajonia).

- Tras haber fracasado en su intento de agitación, Abd al-Rahmán ibn Habib al-Fihrí huye a Valencia, donde es asesinado.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


778

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Carlomagno marcha sobre Zaragoza con tropas del duque Tasilón de Baviera, llevando también a Sulaymán ibn al-Arabí. En Pamplona recibe el homenaje de los jefes musulmanes. De ahí parte para Huesca. Al-Husaín ibn Yahya al-Ansarí, que se ha hecho fuerte en Zaragoza, no abre las puertas de la ciudad a las tropas de Carlomagno.

- Carlomagno abandona la empresa de Zaragoza y cruza los Pirineos para sofocar la revuelta de los sajones marnados por Witikind (o Widukind) llevándose como rehén a Sulaymán ibn al-Arabí.

- Los hijos de Sulaymán ibn al-Arabí, Aysún y Matruh, y sus aliados vascos destrozan la retaguardia franca en Roncesvalles. Liberan a Sulaymán ibn al-Arabí. En la lucha muere el marqués de Bretaña Roldán.

- Se crean nueve vizcondados en Cataluña: Ager, Bas, Cabrera, Cardona, Castellnou, Escornalbou, Querforadat, Rocaberti y Vilamur. Se restaura la diócesis de Pamplona.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


779

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Continúa la sequía en la Península. Año de malas cosechas.

- Los musulmanes cordobeses invaden las tierras de Atanagildo, señor de Orihuela, acusándole de mantener relaciones con Carlomagno. Le imponen fuertes multas.

- Abd al-Salam ibn Yazid y Ubayd Abd Allah ibn Abán se sublevan en Zaragoza.

- Se impone el diezmo para la Iglesia en todo el reino franco.

- Se prohiben en la Cristiandad los juramentos privados y solo quedan autorizados los judiciales y los de fidelidad a un señor en beneficio del rey.

- Rebelión de los campesinos sajones libres contra Carlomagno, que envía una expedición de castigo.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


780

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Abderramán I asola las tierras pirenaicas de ibn Belascut (o Velasco), conde de Cerdaña, que al final le rinde vasallaje.

- Muere Sulaymán ibn Yaqzán al-Arabí al-Kalbí.

- Reforma monetaria de Carlomagno (que sigue con sus frentes en Italia y Sajonia). Se crea el denario de plata a imitación de la moneda de Abderramán I.

- (h. 780) Florece en Persia la industria de alfombras de nudo.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


781

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Abderramán I manda una expedición de castigo contra Zaragoza.

- Barcelona se subleva contra el poder musulmán.

- Carlomagno llama a su corte al benedictino español Teodulfo.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


782

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Muere Cixila. Elipando, arzobispo de Toledo.

- Zaragoza capitula ante las tropas de Abderramán I.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


783

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Muere Silo y es enterrado en Pravia. Alfonso II el Casto, hijo de Fruela y de Munia, tras haber estado asociado al gobierno, es elegido rey de Asturias por consejo de la reina doña Adosinda. Mauregato, tío de Alfonso II y de la concubina Sisalda, mujer del rey después de la muerte de Ermesinda, medio hermano de Adosinda por parte de padre, se rebela contra Alfonso II y, tras hacerse vasallo de Córdoba, gana el reino. Adosinda es recluida en el monasterio de San Juan de Pravia. Alfonso II huye a Álava y Navarra con los parientes de su madre.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


784

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Comienza la reconstrucción del alcázar de Córdoba y la construcción de la mezquita sobre la basílica cristiana de San Vicente, en su mayor parte con materiales procedentes de iglesias cristianas de España y del norte de África. Los cristianos son indemnizados con cien mil dinares de oro (unos 500 kilos).>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


785

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Toledo se subleva contra Abderramán I, que marcha al frente de sus tropas para intervenir.

- Gerona se entrega al ejército de francos e hispanos mandados por Carlomagno. Toman también Urgel y Cerdaña. Rostany (o Rostagno) es nombrado primer conde de Gerona. Conquista franca del condado de Besalú, que se integra en el de Gerona.

- Elipando, metropolitano de Toledo, sostiene en una carta enviada al abad asturiano Fidel, que Cristo no es hijo natural, sino adptivo de Dios. Le siguen muchos mozárabes toledanos y cristianos del norte. Beato de Liébana ataca duramente a Elipando en su "Adversus Elipandum libro duo", escrito en colaboración con Heterio de Osma. Adriano I condena la doctrina adopcionista de Elipando, abrazada por el obispo asturiano Ascárico.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


786

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Termina la construcción de la mezquita de Córdoba.

- Los francos ocupan la Cerdaña y Urgel.

- Los francos desisten en sus intenciones de someter la iglesia española a la órbita franca.

- Comienza el reinado del califa abasí de Bagdad Harum al-Raschid, hijo de al-Mahdí y de una esclava beréber, que sucede a su hermano y rival Musa al-Hadi, que muere asesinado. Deja el gobierno en manos de Tahya ibn Jalid al-Brnakí, que lo ha instalado en el trono.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


787

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<II Concilio ecuménico de Nicea convocado por la emperatriz Irene, tras haber depurado al ejército de iconoclastas y presidido por el patriarca Tarasio. Adriano I envía legados. Indignación de Carlomagno al no haber sido consultado. Se declara la restauración del culto a las imágenes. Se ordena la confiscación de toda literatura iconoclasta.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


788

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Muere Mauregato y es enterrado en Santianes. La reina Adosinda hace elegir rey a Alfonso II, pero encuentra oposición y es encerrado en el monasterio de Ableña (Mieres). Bermudo I el Diácono (Veremundo), hermano de Aurelio e hijo de Fruela, rey de Asturias. Se le obliga a casarse con Osenda Nunilona de Navarra.

- Muere en Córdoba Abderramán I (n. 731), fundador de la dinastía Omeya en al-Ándalus, tras 32 años de reinado. Fue poeta. El gobernador de Mérida, Hixam I, hijo de Abderramán I y de la esclava Halal, emir.

- Zulema (Sulaymán), promogénito de Abderramán I y gobernador de Toledo, reclama los derechos de sucesión, de acuerdo con los que estipuló su padre. Los toledanos le juran lealtad. Hixam vence a Zulema, que tras intentar en vano entrar en Mérida, se refugia en Murcia. Hixam I cerca Toledo y toma la ciudad en pocos días.

- Rebelión de Saad ibn al-Husaín en Tortosa. Musa ibn Fortún ibn Qasí, señor de Borja y Terreso, vence a Saad ibn al-Husain y recupera Zaragoza de los rebeldes yemeníes. Casa con Oneca, la viuda de Jimeno y madre de Íñigo Arista.

- Idrís I independiza Marruecos del califato de Bagdad. Comienza el emirato idrisi de Marruecos.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


789

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Hixam I ataca las tierras de Asturias.

- Musa ibn Fortún ibn Qasí muere asesinado. Su hermano Mutarrif ibn Fortún ibn Qasí es nombrado valí de Pamplona.

- El papa lanza contra Félix de Urgel el anatema en el concilio de Roma.

- Capitular de Carlomagno: Se decreta el bautismo antes de cumplir el primer año de edad. Se ordena la creación de escuelas en cada abadía y catedral.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


790

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Hixam I vence a Bermudo I en Álava y Castilla.

- (h. 790) Unos monjes irlandeses descubren Islandia.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


791

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Hixam I manda dos ejércitos contra los cristianos del norte, uno bajo las órdenes de Abú Utman, que hace incursiones por el Ebro y llega a Álava (arrasa el valle del Ebro y pasa a cuchillo a cuantos le hacen frente), y otro al mando de Yusuf ibn Bokht, que hostiga León y derrota a Bermudo I en el Bierzo. Alfonso el Casto acude desde Vasconia. Bermudo I el Diácono, rey de Asturias, se separa de su mujer y vuelve a la vida religiosa cediendo el trono a su sobrino Alfonso: Alfonso II el Casto, rey de Asturias.

- Hixam I compra a Zulema y a su otro hermano, Abdalá, todos los territorios que les pertenecen a cambio de que se exilien.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


792

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Alfonso II restablece la diócesis de León.

- Abd al-Malik ibn Mugit saquea la región alavesa.

- Concilio de Ratisbona presidido por Carlomagno. Se da la razón a Beato de Liébana y a Heterio y se condena el adopcionismo de Elipando. Félix de Urgel es enviado a Roma para que se retracte ante la Santa Sede.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


793

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Hixam I asola Narbona y Gerona. Vence a Guillermo, conde de Toulouse, que huye, y fuerza a los cautivos a llevar tierra en carros tirados por ellos mismos hasta Córdoba.

- Elipando declara el adopcionismo obligatorio en todas sus diócesis, condenando a Beato de Liébana.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


794

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Se impone la escuela jurídica de Malik de Medina en al-Ándalus. Los alfaquíes malikíes están apoyados por la autoridad civil y tratan de imponer una ortodoxia estricta.

- Sublevación de beréberes en Ronda.

- Hixam I vuelve a asolar Narbona. Félix de Urgel, exiliado en Córdoba, vuelve a ocupar la diócesis de Narbona.

- El conde de Barcelona usa el título de marqués. Primer caso en la Península.

- La stropas de Hixaam capitaneadas por Abd al-Malik ibn Mugit llegan hasta Oviedo y lo saquean. Su hermano Abd al-Qarim ibn Mugit cae sobre Álava, pero luego es derrotado en Lutos, cerca de Tineo, por los asturianos.

- Concilio de Francfort, reunido a instancias de Carlomagno. Se condena [de nuevo] la doctrina adopcionista de Elipando. Se mantiene la posición trilingüista de la Iglesia: solo se debe predicar o escribir en griego, latín o hebreo. Se condena la adoración de las imágenes, pero no su uso en las iglesias.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


795

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Establecimiento de la Marca Hispánica. Tatín, adelantado de Barcelona, entrega la ciudad a Carlomagno. Cardona y Vich pasan a manos de los francos.

- Embajada asturiana al reino franco. Son recibidos en Toulouse por Ludovico Pío.

- Abd Al-Qarim ibn Mugit marcha sobre Astorga con un ejército de jinetes. De allí pasa a Asturias y saquea Oviedo. Alfonso II pide ayuda a los vascos. Los nobles se rebelan contra Alfonso II el Casto, que se refugia en el monasterio de Avilés. Teudo y otros nobles lo liberan. Alfonso vuelve al trono.

- Los musulmanes atacan Barcelona. A partir de este año, los francos despliegan una actividad muy intensa en esta zona.

- Sublevación beréber en la Serranía de Ronda.

- (h. 795) Un traductor del círculo de Alcuino traduce "De fide catholica contra judaeos" de Isidoro de Sevilla.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


796

<<Durante el reinado de Al Hakam I (796-822) nuestra comarca fue razziada [saquejada] y muchas debieron ser las luchas, ataques y penalidades de nuestros vecinos.>>

 [ORTÍ MIRALLES, F. Síntesis de la Historia de Morella. Pàg.18. Ediciones Ortí. Valencia. 1974]


796

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Muere Bermudo I el Diácono, ex rey de Asturias.

- Los musulmanes atacan Cantabria.

- Muere Hixam I (n. 757), cuando hacía correrías por Galicia. Al-Hakam ibn Hixam (al-Hakam I) hijo suyo y de la esclava Zajr, emir.

- Bahlul ibn Mazruq, gobernador de la Frontera Superior, se subleva en la región de Zaragoza.

- El militar cordobés Abd Al-Qarim ibn Mugit asola la región alavesa.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


797

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Embajada asturiana a los francos: Carlomagno recibe al embajador Fruela. Se conciertan ataques contra los musulmanes. Asturias dará parte de su botín a los francos.

- El gobernador de Barcelona Sadun al-Ruayní promete en Aquisgrán la entrega de la ciudad en cuanto lleguen tropas francas.

- Manresa pasa a manos de los francos.

- Abdalá y Zulema, hermanos del difunto emir Hixam I regresan a España. Luchan contra al-Hakam sin lograr vencerlo. Abdalá se apodera de Valencia. Abdalá obtiene la amnistía y es nombrado gobernador de Valencia.

- Al-Hakam envía al muladí oscense y valí de Talavera, Amrús ibn Yusuf, a Toledo. Este rinde una emboscada a Ubayd Allah ibn Jamir y lo mata.

- Construcción del alcázar de Toledo. Jornada del Foso: Amrús invita a los nobles principales mozárabes y muladíes de Toledo a visitar el Alcázar. Detiene y manda degollar a 700 de ellos.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


798

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Año de sequía en la Península.

- Expedición de Alfonso II por tierras portuguesas. Saquea Lisboa. Fruela, embajador de Alfonso II, presenta a Carlomagno parte del botín obtenido en el saqueo de Lisboa.

- Mutarrif ibn Fortún ibn Qasí de Pamplona se libera de Córdoba.

- Al-Hakam ordena ejecutar a 5.000 hombres en Toledo, anticipándose a una sublevación.

- Asamblea de Toulouse: se estudia la consolidación de los territorios cristianos al sur de los Pirineos. Participan Ludovico Pío [Aquitània], el embajador Fruela [Asturies], y Bahlul ibn Mazruq [cora d'Osca].

- Ludovico Pío conquista y pacifica Cardona, cerca de Barcelona.

- Concilio de Roma, reunido a instancias de Carlomagno: se condena la doctrina adopcionista de Elipando [de nou], arzobispo de Toledo.

- (d. 798) Borrell, conde de Ausona (Osona).>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


Aquest Bahlul ibn Mazruq sembla que va ser important a la cora de Tortosa i, per tant, suposem que ací també:

<<Pero la "frontera exterior" se habían producido mientras tanto algunos cambios importantes. Frente a los Banu Salama, que venían gobernando Huesca, se alza un aventurero procedente de la región de Barbitania [cora que estava situada entre la d'Osca i la de Lleida], Bahlul ibn Marzuq, quien pronto extiende su autoridad hasta la ciudad de Zaragoza (798-799). Abd Allah (tío de Hisham I, al cual intentaba reemplazar), que parece contar con el apoyo de algunos elementos árabes de Huesca, resulta un vecino incómodo para Bahlul, quien acaba por expulsarlo, y aquel toma el camino de Valencia. De momento, y por breve tiempo, Bahlul queda como dueño indiscutible de la región del Ebro, alcanzando su autoridad hasta Tortosa, aunque su fuerza principal radicaba en las zonas montañosas de la región de Barbastro [capital de la cora de Barbotania].>> (pàg.45)

[LACARRA Y DE MIGUEL, José (1971): Historia política del Reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a Castilla. Biblioteca Caja de Ahorros de Navarra. Pamplona. fundacioncajanavarra.es (pdf)]


799

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Félix de Urgel [bisbe d'Urgell] es detenido, condenado, depuesto y recluido en Lyon por seguir las doctrinas del arzobispo Elipando de Toledo.

- Ludovico Pío hace una malograda expedición a Huesca. También llega con sus tropas a Barcelona. Sadun Al-Ruayní se niega a entregar la ciudad. Los francos la sitian.

- Aureolo es nombrado conde de Aragón.

- Los cristianos de las islas Baleares se ponen bajo la protección de los francos.

- Los vascos se levantan contra Íñigo Arista y los Banu Qasí. Toman Pamplona con apoyo franco.

- Muere Mutarrif Fortún ibn Qasí de Pamplona. Los navarros eligen a Velasco como caudillo.

- Durante una procesión, el pueblo de Roma derriba del caballo y golpea al papa León III, cuya fama de perjurio e inmoral era manifiesta. El papa es confinado en un monasterio del que logra escapar y busca refugio en la corte de Carlomagno.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


800

En un treball sobre cronologia medieval, trobem d'aquell any que:

<<Primera mención de Castilla en un documento de esta fecha.

- El conde Rostany de Gerona sitia esta ciudad, que defiende el gobernador Sadun al-Ruayni.

- Algunos muladíes y mozárabes cordobeses se sublevan contra al-Hakam. En al-Ándalus la mayoría de la población es muladí y se siente discriminada.

- Abdalá, tío del emir al-Hakam I, regresa de Francia tras una infructuosa búsqueda de alianzas para hacerse con el poder.

- Al-Hakam I negocia con su tío Abdalá y le ofrece Valencia.

- Sulaymán (Sulaymán ibn Abd al-Rahmán), tío de al-Hakam I, sublevado con el apoyo de los beréberes de Écija y Jaén, es derrotado. Huye, pero se le captura en Mérida y, trasladado a Córdoba, se le ejecuta (n. Siria 746).

- Fortificación de Tudela.

- Carlomagno se dirige a Roma. León III vuelve a ocupar el trono pontificio tras haberse librado del juicio por medio de un juramento. Carlomagno es coronado emperador por León III el día de Navidad, que le coloca en las sienes la corona de hierro de los reyes lombardos que, según la tradición, está hecha con los clavos de Cristo.

- Concilio de Aquisgrán, reunido a instancias de Carlomagno: se condena la doctrina adopcionista del arzobispo de Toledo, Elipando [una vegada més].

- Se traduce al árabe la "Geografía" de Ptolomeo.

- (h. 800) El hermoso efebo mozárabe Jacinto, paje favorito de al-Hakam, se convierte en el privado oficial del emir.

- (h. 800) "Evangelio" de Cuthbrecht.

- (h. 800) Se inventa la imprenta en China.>>

[PRAT FERRER, Juan José (2002): Cronología medieval vista desde los reinos hispánicos (711-1517). academia.edu]


 

segles

visigots

s.VIII

segle IX

biblio


www.portell.tk  -  portellweb@yahoo.es

Recopilació bibliogràfica i transcripcions de Jacint Cerdà