PORTELL s. XIV                                                                                                    www.portell.tk
 

 

[NOTA IMPORTANT: Quan llegim documents antics, cal tenir en copte com estan datats, perquè no serà lo mateix que siguen “1200 anys de la Era” que “1200 A.D. o Annus Dominus”. El primer calendari citat correspon a l’Era Hispànica i el segon a l’Era Cristiana. Entre un i altre hi ha una diferència de 38 anys, per tant, quan trobem una data referida a “la Era”, s’ha de convertir al calendari actual restant-li 38 anys, per tant si, per exemple, tenim una data (que segurament anirà en números romans) corresponent a 1277 de la Era Hispànica, li restarem 38 i així sabrem l’any corresponent a l’Era Cristiana, o sigue, la nostra. En aquest cas, l’any del document serà el 1239 (perquè 1277-38 = 1239)]

 

ANY

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

 

1397

CEDA DEL MORABATÍ DEL 1397

Noms dels portellans que havien de pagar el morabatí aquell any (1397) [el morabatí es cobrava cada 7 anys]. En total, afectava a 157 focs o cases. El llistat el tenim gràcies a Manuel Grau Monserrat (Boletín de Amigos de Morella y su comarca, A.M.Y.C. XI, p. 38) i també en un llibre d’Enric Guinot. Tots dos ens diuen on on està el document original (Arxiu de la Corona d’Aragó, ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, n.2405, f.45v-49r)

La CEDA o NÓMINA del MORABATÍ de 1397 és la següent:  

“Jachme Bosch, Jachme Bosch

Ramon de Aguilar, Ramon d'Aguilar, Ramon d'Aguillar

Matheu Moliner, Matheu Moliner, Matheu Molinner

Ramon de Aguillar ‘tudor de sos germans’, (nom repetit: Ramon d'Aguilar, Ramon d'Aguillar)

Assensio Carcasses, Assensio Carcassés

Miquel Carcasses ‘ferrer’, Miquel Carcassés, ferrer

Domingo Marí, Domingo Marí

Johan Martí, Johan Martí

Domingo Monpahon, Domingo Montpaó, Domingo Munpahó*

 

[*En 1400, un tal Domingo Montpahó figura com a 'cantero de Portell' en la construcció d'un pont "en lo riu de millars en lo pas del cami que ua a la dita vila de Onda"]

 

Bertomeu Monpahon, Bertomeu Montpaó, Bertomeu Munpahó

Ferrer Teriça, Ferrer Terrissa, Ferrer Teriça

Ramon Caçado(r), Ramon Caçador

Domingo Bosch, Domingo Bosch

Pere Guasch ‘tudor de Pascualet Roselló’, Pascualet Rosselló, Pascualet Roselló (repetit: Pere Guasch)

Pere Navarro, Pere Navarro

D(omingo) Calatayu(d), Domingo Calatayud, Domingo Calatayú

Miquel Portella, Domingo Porçella

D(omingo) Portella, Domingo Portella, Domingo Porcella

D(omingo) Benet, Domingo Bernat

Pere Domingo, Pere Domingo

Jachme de Aguilar, Jachme d'Aguilar

Pere Guasch, Pere Guasch

Berenguer Navarro, Berenguer Navarro

Pascual Soriano, Pascual Soriano

Lurenc Turrelles, Lurenç Torrelles, Lurenç Turrelles

Pasqual de Cortes, Pascual de Cortes

Bonanat Roqua, Bonant Roca, Bonanat Roqua

Anto(ni) Copons, Antoni Copons, Anto

Jachme Belloch, Jachme Belloch, Jachme Bell·lloch

Domingo Sancho, Domingo Sanxo, Domingo Sancho

Jachme Copons, Jachme Copons

Bertomeu Bosch, Bertomeu Bosch

Sanxo Pallomar, Sanxo Palomar, Sanxo Pallomar

Na Maria ‘muller qº [viuda] den Ramo(n) de Aguilar’, Ramon d'Aguilar i na Maria

B(er)n(a)t Colloma, Bernat Coloma

Miquel Pallomar, Miquell Palomar, Miquell Pallomar

Domingo del Vall, Domingo del Vall

Pere Copons, Pere Copons

Pascual Martí ‘auella’ [Avellà?], Pascual Martí Mellà

Ramon Bertran,  Ramon Bertran

Benedito Darnes ‘hereus de Aguilar’, Benedito d'Arnes, Benedito Darnes

Nanthona ‘muller qº den D(omingo) Viu’, Domingo Viu, i n'Anthona

Arnau Munpaho, Arnau Montpaó, Arnau Munpahó

Domingo Aguilar, Domingo Aguilar

Pere Spana, Pere Espasa, Pere Spassa

Narbona ‘muller qº den Pascual Roselló’, Pascual Rosselló, Pascual Roselló, i n'Arbona

Jorda de Campos, Jordà de Campos

Bertomeu Belmunt, Bertomeu Bellmunt

Na lamanda  [Alamanda] ‘dem Biota’,  en Biota i n'Alamanda

Johan Dorta, Johan d'Horta, Johan d'Orta

Miquel Sancho, Miquell Sanxo, Miquell Sancho

Domingo Soriano, Domingo Soriano

Na Roqueta, na Roqueta

Giamo Soribes, Guiamó Sorribes, Guiamó Soribes

Bertomeu Carcasses, Bertomeu Carcassés

Domingo Ortolla, Domingo Hortolà, Domingo Ortollà

Domingo Dolç, Domingo Dolç

Miquel Luça, Miquell Lluçà, Miquell Luça

Miquel Maestre, Miquell Mestre, Miquell Maestre

Domingo Aznar, Domingo Açnar, Domingo Aznar

Domingo Sancho, Domingo Sanxo, Domingo Sancho

Pere Thous menor, Pere Tous, menor

Pere Thous mayor, Pere Tous, Pere Thous, major

Na Sancha ‘muller qº den Pascual Coloma’, Pascual Coloma, i na Sancha

Domingo Esteve, Domingo Esteve, Domingo Steve

Aparici Fabregat, Aparici Fabregat

Guiamo Roselló, Guiamó Rosselló, Guiamó Roselló

B(er)n(a)t Riber, Bernat Riber

Domingo Navarro, Domingo Navarro

Ramon Benet, Ramon Bernat

Johan Rosello, Johan Rosselló, Johan Roselló

Arnau Mosquera, Arnau Mosquera

Guiamo Teriça, Guiamó Terrissa, Guiamó Terriça

Arnau Martell, Arnau Martell

‘la filla den Pere Altemir’, Pere Altemir

Miquel Carcasses ‘major’, Miquell Carcassés, major

Domingo Gill, Domingo Gil, Domingo Gill

Pascual Vives, Pascual Vives

B(er)n(a)t Luça, Bernat Lluçà, Bernat Luca

Guiamo Fonoll, (no apareix en Guinot, sí en Castellvell: Guiamó Fonoll)

aquell mateix ‘tudor de son nebot’,

Jachme Fonoll, Jachme Fenoll, Jachme Fonoll

‘hereu dena Rama’, na Rama*

 

[*Curiosament, en gener de 1239, en la carta-pobla de Benassal, apareix com a testimoni un tal "Johannes de dompna Rama, quinnonarius de Morella". Veure en 1239. Un poc abans també apareix  en la delimitació del Castell de Morella, en 1232. També en 1233 en la carta-pobla de Morella, en aquest cas com "Joannis de Rama, judex de Maella". En 1236, en la carta pobla del Boixar i Fredes com "Johannes de domna Rama". En 1237, en la carta-pobla de la Mola Escabosa, prop de Castell de Cabres, també surt: "Joannes de dompna Rama, quinnonarius". El mateix any, també en la de Vilanova, vora Castell de Cabres: "Johannes de dompna Rama, quinnonarius in Morella". Encara el mateix any en la del Coratxà i Penya Aranyonal: "Joannes de dompna Rama, quinnonarius". També en 1237 en la carta-pobla de Castellfort: "Johannes de Rama, quinonarius". I ho deixem ahí però segurament el trobaríem en molts documents més...]

 

Anto(ni) Marti, Antoni Martí, Anto

Marti Pereç, Martín Péreç

Pere Sancho, Pere Sanxo

Domingo Coria, Domingo Sòria, Domingo Çòria

Pascual Dolç, Pascual Dolç

Pere Querolla, Pere Guerola, Pere Guerolla

Domingo Caçador, Domingo Caçador

Pascual Rosello, Pascual Rosselló, Pascual Roselló

Guiamo Rosello, Guiamó Rosselló, Guiamó Roselló

aquell mateix ‘curador de sos fills’,

Pascual Marti, Pascual Martí

Berenguer Bosch, Berenguer Bosch

aquell mateix ‘tudor del fill den Pere Benet’, Pere Bernat

Domingo Marti, Domingo Martí

‘los fills den Bertomeu Moliner’, Bertomeu Moliner

Pere Gaçulla ‘tudor dells fills den D(omingo) Gaçulla “menor”’, Domingo Gaçulla, menor

Berto(meu) Bru, Bertomeu Bru

Johan Vich, Johan Vic, Johan Vich

Pere-Sanxo Estopinyana, Pere Sanxo Estopinyà

Na Dominga ‘muller qº den Domingo Gaçulla’, Domingo Gaçulla, i na Dominga

Na Francescha ‘muller qº den Domingo Gaçulla’,  (nom repetit: Domingo Gaçulla; i a na Francesca no la cita)

Pere Gaçulla, Pere Gaçulla

Miquel Rosello, Miquel Rosselló, Miquel Roselló

Pere Climent, Pere Climent

Jachme Soribes, Jachme Sorribes, Jachme Soribes

Guiamo Escollà, Guiamó Escolà, Guiamó Escollà

Miquel Palomar, Miquell Palomar, Miquell Pallomar

Matheu (E)scuder, Matheu Escuder, Matheu Scuder

Na Maria ‘muller qº den Pere Vives’, Pere Vives, i na Maria

Francesc Bosch, Françés Bosch

‘los fills den Miquel Alfons’, Miquell Alfons

Berto Martí ‘tudor de sos nebots’, Bertomeu Martí

Pere Sanxo, Pere Sanxo

Guiamo (E)steve, Guiamó Esteve, Guiamó Steve

‘los fills den Curran’, en Curra (?)

Jachme Martell, Jachme Martell

B(er)n(a)t Carcasses, Bernat Carcassés, Bernat Carquassés

B(er)n(a)t Carcasses ‘fill den Miquel’, Bernat Carcassés, Bernat Carquassés, fill d'en Miquell

Narigolfa, na Rigolfa

Jachme Brun ‘tudor dell fills den Benedito Pallomar’, Benedito Palomar, Benedito Pallomar (repetit: Jachme Brun)

Pere Frexynet, Pere Freixenet, Pere Frexinet

Sanxo Dixer, Sanxo d'Íxer

Na Pascualla ‘muller qº den Pere Brun’, Pere Brun, i na Pascuala

Berto Martimasover’, Bertomeu Martí, masover

Nanthoneta ‘muller den Jachme Carquasses’, Jachme Carcassés, Jachme Carquassés, i n'Anthoneta

Pascual Fort, Pascual Fort

B(er)n(a)t Roqua, Bernat Roca, Bernat Roqua

Na Berengona ‘muller den Saranyana’, en Saranyana, i na Berenguerona

B(er)n(a)t Moliner, Bernat Moliner

Pere Guerra, Pere Guerra

Berto Martiferrer’, Bertomeu Martí, ferrer

Pere Frexinet ‘tudor dell fill den G(uiamo) D(omingo)’, Guiamó Domingo (repetit: Pere Freixenet, Pere Frexinet)

Jachme Brun ‘pare’, Jachme Brun, pare

Jachme Brun ‘fill’, Jachme Bru, fill

Bonanat Prunyonosa, Bonanat Prunyonosa

Vicent de Campos, Jordà de Campos, Jordà de Canpos

Miquell Tallada, Miquell Tallada

Domingo (E)steve ‘texidor’, Domingo Esteve, Domingo Steve, teixidor

Johan Cubells, Johan Cubells

B(er)n(a)t Conessa, Bernat Conesa, Bernat Conessa

Domingo Sauana, Domingo Favana

Miquel Carcasses ‘fill den Miquell’, Miquell Carcassés, fill d'en Miquell

Miquel Domingofuster’, Miquell Domingo, fuster

Benedito Darnesnotari’, Benedito d'Arnes, Benedito Darnes, notari

Tomas Romeu, Thomàs Romeu

Domingo (E)steve ‘gendre den Bardaxi’, Domingo Esteve, Domingo Steve, gendre d'en Bardaxí

Guiamo Bertran,  Guiamó Bertran

Naligsen ‘filla den Miquell Carquasses’, (nom repetit: Miquell Carcassés; i a na Ligsén no la cita)

Pere Serrano, Pere Serrano

‘hereus den Pere Domingo’, (nom repetit: Pere Domingo)

‘hereus den Matheu Moliner’,  (nom repetit: Matheu Moliner, Matheu Molinner)

Pere Bardaxi, Pere Bardaxí

‘hereus den B(er)n(a)t Luça’, (nom repetit: Bernat Lluçà, Bernat Luca)

‘la hereua den Jachme Belloch’. (nom repetit: Jachme Belloch, Jachme Bell·lloch)

Suman del mora/abatins/clars cullits en lo dit loch de Portell, CXXVII mor/abatins/.”

 

També es diu que Les Albaredes en aquell moment estaven dominades pels BRUSCA .

Llegim: <<En la esmentada relació estaven inclosos els que vivien a Les Albaredes, encara que, com a dominades pels Brusca, tal volta hi hauria alguna exempció. [...] (Aquest llistat) és molt valuós, no només perqué mos dóna la quantitat arreplegada -a Portell foren 127 moracatins- sino perqué mos facilite el nom propi i alguns dels oficis dels caps de família del lloc, exceptats els dispensats de tal contribució, com eren els clergues, i que serien probablement en aquell moment el rector i dos o tres beneficiats, que ja no figuren a la relació per la qual cosa caldria pensar en mitja dotzena més de focs.>> [***BUSCAR INFO SOBRE ELS BRUSCA!!!***]  

Per tant, sabem que Portell tenia:

* Dos ferrers, Miquel Carcasses i Bartomeu Martí

* Un masover [només un??], que es diu també Bartomeu Martí

* Un teixidor, Domingo Esteve

* Un fuster, Miquel Domingo

* Un notari, Benet Darnes

 

[GRAU MONSERRAT, Manuel. Tres qüestions d’història portellenca, p.67-75. Boletín de Amigos de Morella y su Comarca, A.M.Y.C., AÑO XI, 1989-90.]

[GUINOT RODRÍGUEZ, Enric. Els Fundadors del Regne de València. Repoblament, antroponímia i llengua a la València medieval. Vol.II., p.176. Núm. 40. Biblioteca d’Estudis i Investigacions. Tres i Quatre. València. 1999] (en verd)


Una altra versió del llistat, aquest cop, ordenat alfabèticament (posem al costat les equivalències de les fonts anteriors):

 

AZNAR, AZNAR, Domingo  (Domingo Aznar, Domingo Açnar, Domingo Aznar)

AGUILAR, Domingo  (Domingo Aguilar, Domingo Aguilar)

AGUILAR, Jachme d'  (Jachme de Aguilar, Jachme d'Aguilar)

AGUILAR, AGUILLAR, Ramon d'  (Ramon de Aguilar, Ramon d'Aguilar, Ramon d'Aguillar) i (Ramon de Aguillar ‘tudor de sos germans’, (nom repetit: Ramon d'Aguilar, Ramon d'Aguillar))

AGUILAR, Ramon d', i na Maria  (Na Maria ‘muller qº [viuda] den Ramo(n) de Aguilar’, Ramon d'Aguilar i na Maria)

ALFONS, Miquell  (‘los fills den Miquel Alfons’, Miquell Alfons)

ALTEMIR, Pere  (‘la filla den Pere Altemir’, Pere Altemir)

ARNES, DARNES, Benedito d'  (Benedito Darnes ‘hereus de Aguilar’, Benedito d'Arnes, Benedito Darnes)

ARNES, DARNES, Benedito d', notari  (Benedito Darnesnotari’, Benedito d'Arnes, Benedito Darnes, notari)

BARDAXÍ, Pere  (Pere Bardaxi, Pere Bardaxí)

BELL·LLOC, BELLOCH, Jachme  (Jachme Belloch, Jachme Belloch, Jachme Bell·lloch)

+ ‘la hereua den Jachme Belloch’. (nom repetit: Jachme Belloch, Jachme Bell·lloch)

BELLMUNT, Bertomeu  (Bertomeu Belmunt, Bertomeu Bellmunt)

BERNAT, Domingo  (D(omingo) Benet, Domingo Bernat)

BERNAT, Pere  (aquell mateix [Berenguer Bosch] ‘tudor del fill den Pere Benet’, Pere Bernat)

BERNAT, Ramon  (Ramon Benet, Ramon Bernat)

BERTRAN, Guiamó  (Guiamo Bertran,  Guiamó Bertran)

BERTRAN, Ramon  (Ramon Bertran,  Ramon Bertran)

BIOTA, en, i n'Alamanda  (Na lamanda  [Alamanda] ‘dem Biota’,  en Biota i n'Alamanda)

BOSCH, Berenguer  (Berenguer Bosch, Berenguer Bosch)

BOSCH, Bertomeu  (Bertomeu Bosch, Bertomeu Bosch)

BOSCH, Domingo  (Domingo Bosch, Domingo Bosch)

BOSCH, Francés  (Francesc Bosch, Françés Bosch)

BOSCH, Jachme  (Jachme Bosch, Jachme Bosch)

BRU, Bertomeu  (Berto(meu) Bru, Bertomeu Bru)

BRUN, Jachme, pare  (Jachme Brun ‘pare’, Jachme Brun, pare)

BRU, Jachme, fill  (Jachme Brun ‘fill’, Jachme Bru, fill)

BRUN, Pere, i na Pascuala  (Na Pascualla ‘muller qº den Pere Brun’, Pere Brun, i na Pascuala)

CAÇADOR, Domingo  (Domingo Caçador, Domingo Caçador)

CAÇADOR, Ramon  (Ramon Caçado(r), Ramon Caçador)

CALATAYUD, CALATAYÚ, Domingo  (D(omingo) Calatayu(d), Domingo Calatayud, Domingo Calatayú)

CAMPOS, Jordó de  (Jorda de Campos, Jordà de Campos)

CAMPOS, CANPOS, Vicent de  (Vicent de Campos, Jordà de Campos, Jordà de Canpos)

CARCASSÉS, Assensio  (Assensio Carcasses, Assensio Carcassés)

CARCASSÉS, CARQUASSÉS, Bernal  (B(er)n(a)t Carcasses, Bernat Carcassés, Bernat Carquassés)

CARCASSÉS, CARQUASSÉS, Bernat, fill d'en Miquell  (B(er)n(a)t Carcasses ‘fill den Miquel’, Bernat Carcassés, Bernat Carquassés, fill d'en Miquell)

CARCASSÉS, Bertomeu  (Bertomeu Carcasses, Bertomeu Carcassés)

CARCASSÉS, CARQUASSES, Jachme, i n'Anthoneta  (Nanthoneta ‘muller den Jachme Carquasses’, Jachme Carcassés, Jachme Carquassés, i n'Anthoneta)

CARCASSÉS, Miguel, ferrer  (Miquel Carcasses ‘ferrer’, Miquel Carcassés, ferrer)

CARCASSÉS, Miquell, major  (Miquel Carcasses ‘major’, Miquell Carcassés, major)

CARCASSÉS, Miquell, fill d'en Miquell  (Miquel Carcasses ‘fill den Miquell’, Miquell Carcassés, fill d'en Miquell)

+ Naligsen ‘filla den Miquell Carquasses’, (nom repetit: Miquell Carcassés; i a 'na Eligsen' no la cita)

CLIMENT, Pere  (Pere Climent, Pere Climent)

COLOMA, Bernat  (B(er)n(a)t Colloma, Bernat Coloma)

COLOMA, Pascual, i na Sancha  (Na Sancha ‘muller qº den Pascual Coloma’, Pascual Coloma, i na Sancha)

CONESA, CONESSA, Bernat  (B(er)n(a)t Conessa, Bernat Conesa, Bernat Conessa)

COPONS, Antoni, Anto  (Anto(ni) Copons, Antoni Copons, Anto)

COPONS, Jachme  (Jachme Copons, Jachme Copons)

COPONS, Pere  (Pere Copons, Pere Copons)

CORTES, Pascual de  (Pasqual de Cortes, Pascual de Cortes)

CUBELLS, Johan  (Johan Cubells, Johan Cubells)

CURRA, en (?)  (‘los fills den Curran’, en Curra (?))

DOLÇ, Domingo  (Domingo Dolç, Domingo Dolç)

DOLÇ, Pascual  (Pascual Dolç, Pascual Dolç)

DOMINGO, Guiamó  (Pere Frexinet ‘tudor dell fill den G(uiamo) D(omingo)’, Guiamó Domingo (també Pere Freixenet, Pere Frexinet))

DOMINGO, Miquell, fuster  (Miquel Domingofuster’, Miquell Domingo, fuster)

DOMINGO, Pere  (Pere Domingo, Pere Domingo)

+ ‘hereus den Pere Domingo’, (nom repetit: Pere Domingo)

ESCOLA, ESCOLLA, Guiamó  (Guiamo Escollà, Guiamó Escolà, Guiamó Escollà)

ESCUDER, SCUDER, Matheu  (Matheu (E)scuder, Matheu Escuder, Matheu Scuder)

ESPASA, SPASSA, Pere  (Pere Spana, Pere Espasa, Pere Spassa)

ESTEVE, STEVE, Domingo  (Domingo Esteve, Domingo Esteve, Domingo Steve)

ESTEVE, STEVE, Domingo, teixidor  (Domingo (E)steve ‘texidor’, Domingo Esteve, Domingo Steve, teixidor)

ESTEVE, STEVE, Domingo, gendre d'en Berdaxí  (Domingo (E)steve ‘gendre den Bardaxi’, Domingo Esteve, Domingo Steve, gendre d'en Bardaxí)

ESTEVE, STEVE, Guiamó  (Guiamo (E)steve, Guiamó Esteve, Guiamó Steve)

ESTOPINYA, Pere Sanxo  (Pere-Sanxo Estopinyana, Pere Sanxo Estopinyà)

FABREGAT, Aparici  (Aparici Fabregat, Aparici Fabregat)

FAVANA, Domingo  (Domingo Sauana, Domingo Favana)

FENOLL, FONOLL, Jachme  (Jachme Fonoll, Jachme Fenoll, Jachme Fonoll)

+ Guiamo Fonoll, (no apareix en Guinot, sí en Castellvell: Guiamó Fonoll)

+ aquell mateix [Guiamo Fonoll] ‘tudor de son nebot’,

FORT, Pascual  (Pascual Fort, Pascual Fort)

FREIXENET, FREXINET, Pere  (Pere Frexynet, Pere Freixenet, Pere Frexinet)

GAÇULLA, Domingo, i na Dominga  (Na Dominga ‘muller qº den Domingo Gaçulla’, Domingo Gaçulla, i na Dominga)

GAÇULLA, Domingo, menor  (Pere Gaçulla ‘tudor dells fills den D(omingo) Gaçulla “menor”’, Domingo Gaçulla, menor)

+ Na Francescha ‘muller qº den Domingo Gaçulla’,  (nom repetit: Domingo Gaçulla; i a na Francesca no la cita)

GAÇULLA, Pere  (Pere Gaçulla, Pere Gaçulla)

GIL, GILL, Domingo  (Domingo Gill, Domingo Gil, Domingo Gill)

GUASCH, Pere  (Pere Guasch, Pere Guasch)

GUEROLA, GUEROLLA, Pere  (Pere Querolla, Pere Guerola, Pere Guerolla)

GUERRA, Pere  (Pere Guerra, Pere Guerra)

HORTA, ORTA, Johan d'  (Johan Dorta, Johan d'Horta, Johan d'Orta)

HORTOLA, ORTOLLA, Domingo  (Domingo Ortolla, Domingo Hortolà, Domingo Ortollà)

ÍXER, Sanxo d'  (Sanxo Dixer, Sanxo d'Íxer)

LLUCÁ, LUCA, Bernat  (B(er)n(a)t Luça, Bernat Lluçà, Bernat Luca)

+ ‘hereus den B(er)n(a)t Luça’, (nom repetit: Bernat Lluçà, Bernat Luca)

LLUCÁ, LUCA, Miquell  (Miquel Luça, Miquell Lluçà, Miquell Luça)

MARÍ, Domingo  (Domingo Marí, Domingo Marí)

MARTELL, Arnau  (Arnau Martell, Arnau Martell)

MARTELL, Jachme  (Jachme Martell, Jachme Martell)

MARTÍ, Antoni, Anto  (Anto(ni) Marti, Antoni Martí, Anto)

MARTÍ, Bertomeu  (Berto Martí ‘tudor de sos nebots’, Bertomeu Martí)

MARTÍ, Bertomeu, ferrer  (Berto Martiferrer’, Bertomeu Martí, ferrer)

MARTÍ, Bertomeu, masover  (Berto Martimasover’, Bertomeu Martí, masover)

MARTÍ, Domingo  (Domingo Marti, Domingo Martí)

MARTÍ, Johan  (Johan Martí, Johan Martí)

MARTÍ, Pascual  (Pascual Marti, Pascual Martí)

MARTÍ MELLA, Pascual  (Pascual Martí ‘auella’ [Avellà?], Pascual Martí Mellà)

MESTRE, MAESTRE, Miquell  (Miquel Maestre, Miquell Mestre, Miquell Maestre)

MOLINER, Bernat  (B(er)n(a)t Moliner, Bernat Moliner)

MOLINER, Bertomeu  (‘los fills den Bertomeu Moliner’, Bertomeu Moliner)

MOLINER, MOLINNER, Matheu  (Matheu Moliner, Matheu Moliner, Matheu Molinner)

+ ‘hereus den Matheu Moliner’,  (nom repetit: Matheu Moliner, Matheu Molinner)

MONTPAÓ, MUNPAHÓ, Arnau  (Arnau Munpaho, Arnau Montpaó, Arnau Munpahó)

MONTPAÓ, MUNPAHÓ, Bertomeu  (Bertomeu Monpahon, Bertomeu Montpaó, Bertomeu Munpahó)

MONTPAÓ, MONPAHÓ, Domingo  (Domingo Monpahon, Domingo Montpaó, Domingo Munpahó*)

MOSQUERA, Arnau  (Arnau Mosquera, Arnau Mosquera)

NAVARRO, Berenguer  (Berenguer Navarro, Berenguer Navarro)

NAVARRO, Domingo  (Domingo Navarro, Domingo Navarro)

NAVARRO, Pere  (Pere Navarro, Pere Navarro)

PALOMAR, PALLOMAR, Benedito  (Jachme Brun ‘tudor dell fills den Benedito Pallomar’, Benedito Palomar, Benedito Pallomar (Jachme Brun també està))

PALOMAR, PALLOMAR, Miquell  (Miquel Pallomar, Miquell Palomar, Miquell Pallomar)

PALOMAR, PALLOMAR, Miquell  (Miquel Palomar, Miquell Palomar, Miquell Pallomar)

PALOMAR, PALLOMAR, Sanxo  (Sanxo Pallomar, Sanxo Palomar, Sanxo Pallomar)

PÉREC, Martín  (Marti Pereç, Martín Péreç)

PORTELLA, PORCELLA, Domingo  (D(omingo) Portella, Domingo Portella, Domingo Porcella)

PORÇELLA, Miquell  (Miquel Portella, Domingo Porçella)

PRUNYONOSA, Bonanat  (Bonanat Prunyonosa, Bonanat Prunyonosa)

RAMA, na  (‘hereu dena Rama’, na Rama*)

RIBER, Bernat  (B(er)n(a)t Riber, Bernat Riber)

RIGOLFA, na  (Narigolfa, na Rigolfa)

ROCA, ROQUA, Bernat  (B(er)n(a)t Roqua, Bernat Roca, Bernat Roqua)

ROCA, ROQUA, Bonanat  (Bonanat Roqua, Bonant Roca, Bonanat Roqua)

ROMEU, Thomás  (Tomas Romeu, Thomàs Romeu)

ROQUETA, na  (Na Roqueta, na Roqueta)

ROSSELLÓ, ROSELLÓ, Guiamó  (Guiamo Roselló, Guiamó Rosselló, Guiamó Roselló)

ROSSELLÓ, ROSELLÓ, Guiamó  (Guiamo Rosello, Guiamó Rosselló, Guiamó Roselló) aquell mateix ‘curador de sos fills’,

ROSSELLÓ, ROSELLÓ, Johan  (Johan Rosello, Johan Rosselló, Johan Roselló)

ROSSELLÓ, ROSELLÓ, Miguel  (Miquel Rosello, Miquel Rosselló, Miquel Roselló)

ROSSELLÓ, ROSELLÓ, Pascual  (Pascual Rosello, Pascual Rosselló, Pascual Roselló)

ROSSELLÓ, ROSELLÓ, Pascual i n'Arbona  (Narbona ‘muller qº den Pascual Roselló’, Pascual Rosselló, Pascual Roselló, i n'Arbona)

ROSSELLÓ, ROSELLÓ, Pascualet  (Pere Guasch ‘tudor de Pascualet Roselló’, Pascualet Rosselló, Pascualet Roselló (repetit: Pere Guasch))

SANXO, SANCHO, Domingo  (Domingo Sancho, Domingo Sanxo, Domingo Sancho)

SANXO, SANCHO, Domingo  (Domingo Sancho, Domingo Sanxo, Domingo Sancho)

SANXO, SANCHO, Miquell  (Miquel Sancho, Miquell Sanxo, Miquell Sancho)

SANXO, Pere  (Pere Sancho, Pere Sanxo)

SANXO, Pere  (Pere Sanxo, Pere Sanxo)

SARANYANA, en, i na Berenguerona  (Na Berengona ‘muller den Saranyana’, en Saranyana, i na Berenguerona)

SERRANO, Pere  (Pere Serrano, Pere Serrano)

SORIA, CÓRIA, Domingo  (Domingo Coria, Domingo Sòria, Domingo Çòria)

SORIANO, Domingo  (Domingo Soriano, Domingo Soriano)

SORIANO, Pascual  (Pascual Soriano, Pascual Soriano)

SORRIBES, SORIBES, Guiamó  (Giamo Soribes, Guiamó Sorribes, Guiamó Soribes)

SORRIBES, SORIBES, Jachme  (Jachme Soribes, Jachme Sorribes, Jachme Soribes)

TALLADA, Miguel  (Miquell Tallada, Miquell Tallada)

TERRISSA, TERIÇA, Ferrer  (Ferrer Teriça, Ferrer Terrissa, Ferrer Teriça)

TERRISSA, TERRICA, Guiamó  (Guiamo Teriça, Guiamó Terrissa, Guiamó Terriça)

TORRELLES, TURRELLES, Lurenc  (Lurenc Turrelles, Lurenç Torrelles, Lurenç Turrelles)

TOUS, THOUS, Pere, major  (Pere Thous mayor, Pere Tous, Pere Thous, major)

TOUS, Pere, menor  (Pere Thous menor, Pere Tous, menor)

VALL, Domingo del  (Domingo del Vall, Domingo del Vall)

VIC, VICH, Johan  (Johan Vich, Johan Vic, Johan Vich)

VIU, Domingo, i n'Anthona  (Nanthona ‘muller qº den D(omingo) Viu’, Domingo Viu, i n'Anthona)

VIVES, Pascual  (Pascual Vives, Pascual Vives)

VIVES, Pere, i na Maria  (Na Maria ‘muller qº den Pere Vives’, Pere Vives, i na Maria)

 

Fuentes: Morabatí de 1396. A.C.A., M. Racional, n.2405, f.45v-49r

 

[Asociación Raíces Reino de Valencia: raicesreinovalencia.com]

[GRAU MONSERRAT, Manuel. Tres qüestions d’història portellenca, p.67-75. Boletín de Amigos de Morella y su Comarca, A.M.Y.C., AÑO XI, 1989-90.]

[GUINOT RODRÍGUEZ, Enric. Els Fundadors del Regne de València. Repoblament, antroponímia i llengua a la València medieval. Vol.II., p.176. Núm. 40. Biblioteca d’Estudis i Investigacions. Tres i Quatre. València. 1999] (en verd)


Una altra versió és la de Castellvell, on es citen els pobles i masies i els habitants que tributen, però no ens dóna tots els noms. Només una part:

Parròquia de santa Maria: 395

Parròquia de sent Joan: 312

Parròquia de sent Miquel: 302

TOTAL VILA DE MORELLA: 1009

 

Serra de Benavit: 24

Pobla e Vall de Gavaldàs: 24

Foya del Andador: 6

Erbés Sobirans: 26

Regaxoll: 26

Masses de Serrans: 18

Planelles et serra de Bayarris: 26

Molacelles: 8

Texada: 20

Moll: 28

Masses de Taravals: 5

Salvasòria: 16

Gibalcolla: 12

La Cova: 4

Moxàquer: 6

Uldianes: 24

Campello: 9

Barranch de Bellota: 7

Riu de Caldés: 18

Vespa: 28

Fraximeno: 9

Riu de Morella: 23

Morella la Vella: 6

Onbria de Xiva [sic]: 3

Coll de Beneyto: 5

Vallago: 5

TOTAL MASSES DE MORELLA: 386

 

La Mata: 120

Palanques: 56

Xiva: 72

Cinchtorres: 169

Portell: 157

Castellfort: 146

Vilafranqua: 186

Vallibona: 189

Catí: 337

Olocau: 135

Forcall: 441

Masses del Forcall: 32

 

TOTAL POBLES DELS PORTS: 2040

 

Quastell de Cabres: 58

Loch de Bell: 11

La Pobla de Benifaçà: 44

Bellestar: 13

Loch de Fredes: 14

Loch del Boxar: 65

Loch de Coraxà: 14

TOTAL TINENÇA DE BENIFASSÀ: 219

 

TOTAL DE MORELLA I LES SEVES ALDEES: 3654

I diu:

<<La relació es va fer durant l'any 1397 i va anar a càrrec del funcionari Berthomeu Segarra. Es tracta d'un volum, sense tapes, on, al llarg de 85 folis, s'indiquen les persones, 3654 en total, que han de pagar els morabetins corresponents. El motiu és la recaptació del monedatge o maravedí, impost que requeria sobre tots els béns mobles i immobles i tenia caràcter general. [...] De les poblacions dels Ports falten els termes de Sorita, Hortells, Villores, la Todolella i Herbers.>>

Els contribuents que cita de Portell (en falten uns quants):

 

Assensio Carcasses

Ramon Caçador

Pere Guasch tudor de Pascualet Roselló

Pere Navarro

Domingo Porcella

Pere Guasch

Lurent Turrelles

Domingo Sancho

Jachme Copons

Domingo del Vall

Pere Spassa

Jordà de Campos

Na Roqueta

Domingo Dolç

Domingo Steve

Aparici Fabregat

Arnau Mosquera

Guiamó Terriça

la filla den Pere Altemir

Pascual Vives

Guiamó Fonoll

hereus de Na Rama

Martí Péreç*

Berenguer Bosch

Pere Sancho Estopinyana

Pere Caçulla

Pere Climent

Matheu Scuder

los fills den Miquel Alfons

Berto Martí tudor de sos nebots

Na Rigolsa

Pere Frexinet

Berto Martí masover

Pascual Fort

Na Berenguera muller den Saranyana

Bernat Moliner

Berto Martí ferrer

Bernat Conessa

Domingo Favara

Domingo Steve gendre den Bardaxí

Guiamó Bertran

Pere Serrano

...

*Per cert que, quan parla de Vilafranca (pàg.350), torna a citar un Martí Pèrez de Portell. Serà el mateix o un altre??

[CASTELLVELL, Ventura (1991):  Els habitants de Morella i les seves aldees en el 1397. Societat d'Onomàstica Butlletí Interior, XVIè Col·loqui Castelló de la Plana (12 a 14 de Abril de 1991), Actes del Setzè Col·loqui General de la Societat d'Onomàstica, volum II, número XLIX, marzo del año 1992.] onomastica.cat (pdf)


 

www.portell.tk  -  portellweb@yahoo.es

Recopilació bibliogràfica i transcripcions de Jacint Cerdà