PORTELL s. XVIII (Joseph Dols)                                                               www.portell.tk


 

ANY

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

 
   
 

Biografia de JOSEPH DOLS,

constructor de l'ESGLÉSIA DE PORTELL

 

s.XVIII

<<Nasqué a las Parras de Castellote (doc. XVIII), localitat on també van vindre al món els seus nebots Joseph Cristóbal Ayora i Juan Antonio Ayora. Amb tot a Castelló tenim documentats alguns mestres d’obres amb el cognom Dols ja en el segle XVII. Joseph Dols ‘major’ actua del 1699 al 1688 com a mínim (Olucha Montins, F., Dos siglos... p. 36) i Joseph Dols ‘menor’, segurament fill de l’anterior, aprareix documentat el 1686 (Ibídem). El 1669, trobem a un Joseph Dols enfeinat en la tasca de l’aixecament del campanar del convent de franciscans de Santa Bàrbera de Castelló {Díaz Manteca, E., “La ermita de Santa Bàrbara y el convento de franciscanos de Castelló (s.XV-XIX)”, Penyagolosa, núm. 1, IV època, Diputació de Castelló, Castelló, 1999, p. 23}.

Més tard, ja en el segle XVIII, continuaran ocupats els Dols en diverses construccions de les nostres comarques. El 1731, Joseph Dols de Jaime i Joseph Dols de Joseph signen juntament amb altres, contracta per a les obres de renovació de l’església de la Sang, a la capital de la Plana Alta [CASTELLÓ] (Codina Armengot, E., op. cit.). Possiblement un d’aquestos dos podria ser el nostre protagonista, però com que de moment ignorem el seu segon cognom, no podem ubicar-lo amb certitud.

Joseph Dols i un poc conegut Martín Dols, són els mestres d’obres que aixequen l’església d’ARES (1717-1735) (Puig, J., “Capbreu d’algunes persones distingides d’Ares del Maestre”, BSCC, tom XIII, 1932, p. 440) i la del BOIXAR (1725-1729).

Hem de respectar les dates que tradicionalment venen adjudicant-se a la primera, si bé advertim que tal vegada caldria revisar la data pel que fa a l’acabament, donat que a finals de 1736, encara roman l’arquitecte a aquesta vila (Josep Feliu, manobre, confessa haver rebut de Joseph Dols “vecino y morador de la villa de Ares”, uns diners. Protocol de Josep Sorolla. AHNM), potser enfeinat en la construcció de la capella de la comunió, de cronologia que s’ajusta perfectament a l’any en qüestió i que fa possible atribuir-li-la.

Intervé un Joseph Dols al costat de Joseph Cristóbal i de Juan Antonio Ayora, en les obres de la parroquial de CINCTORRES, com ja hem vist adés. No coneixem exactament quin paper va jugar en aquest procés constructiu, ni si hi va estar present en tot el període que va durar, perquè de moment no han aparegut les capitulacions de l’obra i és escassa i poc explícita en aquest assumpte la documentació que ens ha arribat.

És segur també que va intervindre durant dos anys com a mínim en el procés constructiu de la parroqual VILA-REALENCA. La mort de l’arquitecte Nadal, dissenyador del projecte i primer responsable de les obres el 1763, degué obligar la Junta de Fàbrica a buscar-li un substitut. Amb Dols es van arribar a signar unes capitulacions (Doc. XVII). Problemes d’edat, d’excés de treball o de manca de facultats van provocar que renunciara al seu compromís al cap d’un parell d’anys, acudint al seu nebot Ayora perquè el subtituís.

Aquest es troba en una difícil situació, perquè d’un costat, no pot abandornar les obres de l’església de Cinctorres, començades precisament el mateix any de la mort de Nadal, i d’un altre, es troba obligat “por las atenciones que debe a su tio Joseph Dols” (Doc. XVII). Acabarà fent-se càrrec de la responsabilitat, bé que imposant a la Fàbrica unes importants compensacions econòmiques, atesos els viatges que li serà obligat realitzar i la gran distància que hi ha entre ambdues poblacions.

Seria molt arriscat establir les conseqüències reals de la intervenció de Dols en l’ARXIPRESTAL. La llarga carrera i el pretigi que l’acompanyen, indueix a atorgar-li un paper destacat i actiu, bé que obigadament limitat pels escassos dos anys que va durar la seva presència.

El mateix any que es fa càrrec de les obres de la parròquia vila-realenca, accepta també un treball secundari en la renovació de l’església de VILAFAMÉS, començada el 19 de setembre de 1763, el mestre principal de la qual era Vicente Nos, de Borriana, gendre de Joseph (doc. XVI). No s’ha de confondre aquestes obres amb les que mamprendrà vint-i-tres anys després Andrés Moreno. Les presents semblen afectar sobretot a la part superio, com deduïm del document que tenim entre mans i a falta d’informacions més explícites.

Molt interessant en el conjunt de la seua obra serà l’ermita de SANT MARC a OLOCAU, els plànols de la qual van ser confeccionats amb anterioritat al 1771, any en el qual ha d’abandonar les obres, fent-se càrrec d’elles Fernando Molinos, que comença a treballar-hi el mes d’abril del 1772 (doc. XVIII).

A les veïnes terres de l’Aragó, l’arquitecte havia deixat també petjada del seu quefer. A ell i a Francisco Dols es deu l’espectacular església del MAS DE LAS MATAS (Benito Martín, F., Patirmonio histórico de Aragón. Inventario arquitectónico. Teruel. Diputación General de Aragón [i altres]), en la portada de la qual figura la data 1744, que sense dubte és l’any de l’acabament de les obres. És del tipus columnari i planta de saló estricta.

La portada d’aquest temple i la del PORTELL, també obra seua, aixecada molt probablement entre 1742 i 1750, i en tot cas abans del 1750, presenten profundes semblances que haurien fet possible una atribució consolidada de la segona, fins ara anònima, si no hagués estat per l’aparició del document notarial del qual tractarem en parlar més extensament d’ella i que autoritza l’adjudicació definitiva. Així, doncs, serà aquest arquitecte el primer en utilitzar el tipus d’església-saló a les nostres terres en el segle XVIII.>>

[BAUTISTA GARCIA, Joan Damià (2002): Esglésies-saló del segle XVIII a les comarques valencianes. p. 55. Fundación Dávalos-Fletcher, “La Fundación de Castellón”. Castelló.]


s.XVII - s.XVIII

En la web del Masino trobem més dades d'aquesta família:

<<La saga de los Dolz o Dols (ambas variantes aparecen en la documentación), es una de las más prolíficas de maestros de obra aragoneses que trabajaban a ambos lados de los límites del reino de Aragón y Valencia, originarios de Mirambel e instalados de forma consecutiva en Ares del Maestre y en el Mas de las Matas (Teruel).

Según señala Yolanda Gil (Arquitectura Barroca de Castellón. Dip. Castellón, 2004), el miembro más antiguo, y uno de los más destacados y desconocido de esta saga es Martín Dols, documentado entre 1694 y 1737, que se nos presenta como un maestro itinerante que acomete importantes obras de carácter hidráulico, así como la traza de numerosos templos.

Las primeras noticias nos lo presentan en OLOCAU DEL REY entre 1694 y 1700 trabajando en algunas obras de carácter menor. En la primera fecha era llamado como experto durante la renovación de la iglesia parroquial que estaba siendo llevada a cabo por Francisco Pallarés. Se le llama para consultarle "si avien de derrocar los archs del cubert". Unos años después entre 1699 y 1700 realizaba la obra de algunos cuartos en la hospedería de la ermita de San Marcos en la misma población.

No sabemos nada más de los primeros años de formación de Martín Dols, no sabemos qué edad tenía ni si por entonces vivía en Mirambel, lugar donde afirmará proceder posteriormente y no volveremos a encontrarlo hasta bastante más tarde, después de la Guerra de Sucesión, dirigiendo las obras de uno de los templos más significativos de la zona, la iglesia parroquial de ARES, én la que trabajó ayudado por José Dols, probablemente su hijo. En 1733, según el protocolo notarial de Joseph Artola (nº 50, 92r-v), escritura de 4 de noviembre de 1733, Martín Dolz, albañil de Ares otorgaba poderes a su hijo José Dolz, también albañil de Ares.

Las obras de ARES se prolongaron, al menos, entre 1717 y 1732, 15 años en los cuales los Dols debieron instalarse en la localidad. El trabajo en forma de cuadrilla constituida por miembros de la misma familia permitiría trabajos simultáneos en otras localidades y la progresiva independencia de José Dols respecto a su padre, Martín Dols, que iba a ir limitando su trabajo a la traza, reservando la realización de las obras a otros miembros de su familia. Con la construcción del templo de ARES, los Dols se ponían al servicio del programa trazado por el obispo Juan Mígueles de Mendaña, empeñado en la construcción de templos parroquiales con amplios claustros laterales que permitiesen el paso de las procesiones. Aparece también el programa decorativo que va a caracterizar muchas de las construcciones de esta familia, brazos del crucero rectos con complejos abovedamientos de lunetos idénticos a los que aparecen en templos aragoneses como la parroquia de Manzanera y la capilla de la Virgen del Pilar de Calanda o los querubines, sartas de frutas y mascarones en los capiteles en la ordenación de la nave. En el exterior destaca en el paisaje la imponente fachada pétrea de perfil mixtilíneo de proyectadas columnas donde destacan la hornacina polilobulada del segundo cuerpo, muy similar a la que se alberga en la fachada del templo del Mas de las Matas. El primer cuerpo se ordena con columnas salomónicas sobre pedestales abombados idénticos a los del Mas de las Matas, y muy similares a las de la parroquial de PORTELL, obra sin duda de los mismos maestros.

Martín y José Dols volverán a aparecer juntos en 1725 contratando la construcción de la iglesia de EL BOIXAR, en este caso un templo mucho más modesto, y donde una vez más los planos serán obra de Martín Dols, mientras que la construcción, que se alargará hasta 1729, se encargó a José Dols, que cobró por ella 589 libras.

Al mismo tiempo que la personalidad como tracista de Martín Dols se consolida y mientras su hijo se hacía cargo de las obras de Ares y el Boixar, en marzo de 1728 Martín contrató una de las obras más importantes realizadas a lo largo del siglo XVIII en MORELLA, el encañado del agua de la fuente de Vinachos hasta la población levantando y ampliando el ACUEDUCTO medieval. Dols estuvo ocupado en las obras del acueducto desde 1728 hasta 1731 en que fue relevado de su obligación, pero su vinculación a la obra debió de continuar, pues en 1734 aún cobraba diferentes cantidades por haberse trasladado desde Mirambel a Morella "para anivelar los arcos de Santa Lucia y desde el fin de dichos arcos hasta encontrar la antova vieja, guiar la obra y asentar canales".

Por entonces la actividad de padre e hijo se habría separado definitivamente: Martín Dols pasaría a trabajar básicamente a la zona del obispado de Teruel, acusándose cada vez más su personalidad de tracista, mientras que José y sus hermanos quedarían en el obispado de Tortosa y Zaragoza.

El 1729, José Dols, denominándose como cantero del Mas de las Matas, se obligaba a construir la torre de la iglesia de CALACEITE, de acuerdo a la traza realizada por el franciscano de Alcañiz fray Atanasio Aznar. La alusión en este caso al lugar del Mas de las Matas se debe a que mientras se encontraba trabajando en la iglesia de Ares, José Dols fue llamado desde aquel lugar para reconocer el antiguo templo que amenazaba ruina, del cual desmontaría lo más peligroso. Pero antes de hacerse cargo definitivamente de las obras del Mas de las Matas y probablemente aún vinculado a las de Ares, José se presentaba a la subasta de las obras de la iglesia de ALCALÁ DE XIVERT, el templo más importante de su tiempo, que por entonces iniciaba su construcción según trazas del valenciano José Herrero.

En 1736 José Dols junto a un miembro de la familia al que hasta el momento no conocíamos, su hermano, Francisco Dols, autodenominado 'arquitecto', contrató la construcción de la iglesia parroquial del MAS DE LAS MATAS, donde iban a permanecer al menos doce años, hata 1744, año en que se inauguró el templo. Las obras contratadas en 1736 incluían la construcción de la torre, capilal de comunión, sacristía, sala capitular y portada e importaban la cantidad de 4.440 libras.

La actividad de Martín Dols se prolongaría en los años siguientes muchas veces lejos de sus hijos y más centrada en la traza de templos que en la construcción propiamente dicha. Sabemos que en 1737 cobraba el diseño de la iglesia de San Miguel de TERUEL que iba a construir M. Calvo.

La ralentización de las obras de la iglesia del Mas de las Matas permitiría a los hijos de Martín que en 1743 firmaran las obras de la ermita de Santa Bárbara en LA MATA DE MORELLA junto a Jayme Asensio de Las Parras, y también en nombre de Francisco Dols. Los tres firmaron como maestros de obras. No sabemos en qué año se terminaron las obras, que aún seguían en 1746. En este caso se perpetúa la sociedad entre los dos hermanos, donde desaparece definitivamente el padre, Martín, incorporándose un nuevo miembro de la familia, Jaime Asensio de las Parras de Castellote. Con la ermita de La Mata se inicia una serie de templos que tienen una secuela inmediata en la de San Cristóbal de Saranyana en TODOLELLA, probablemente construido por los mismos maestros y caracterizados ambos por presentar una gran nave única flanqueada por pilastras.

J. D. Bautista ha documentado la participación de Joseph Dols en la construcción de la iglesia parroquial de PORTELL que presenta estrechas concomitancias con otras obras de esta familia. Este templo debía estar terminado en 1750 y por tanto las obras se desarrollarían al mismo tiempo que las de Mas de las Matas.

Probablemente el mismo maestro o su hijo sea el Joseph Dols, que interviene en la construcción de la iglesia de CINCTORRES junto a los Ayora, entre 1763 y 1782. El aragonés, también intervino, aunque fuese de manera puntual en la construcción de la iglesia parroquial de San Jaime de VILLARREAL. Fue Jose Dols, el que que sustituyó a Nadal al frente de las obras del templo en 1763, a la muerte de éste, pero dos años después, en 1765 cedía la continuación de las mismas a su sobrino José Ayora. Hay que tener en cuenta que las dos familias estaban trabajando juntas en ese momento en Cinctorres y estos no hace sino contribuir a estrechar los lazos entre ambos templos.

Pese a su avanzada edad, José Dols aún nos dejó otra obra: en torno a 1768 debió de realizar las trazas de la ermita de San Marcos de OLOCAU DEL REY, finalmente construida por Fernando Molinos.>>

[PALOMO FERRER, Javier (2010): Una saga de Maestros de Obra de Mirambel. Nº 18 de la revista "Peirón" editada por el Centros de Estudios del Maestrazgo Turolense (CEMAT)] elmasino.com


 

www.portell.tk  -  portellweb@yahoo.es

Recopilació bibliogràfica i transcripcions de Jacint Cerdà